PHẬT THUYẾT KINH CHƯ PHẬT
Hán dịch: Pháp sư Thí Hộ đời Tống
Việt dịch: Tại Gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc Nguyên Thuận
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học