KINH BẠT TẾ KHỔ NẠN ĐÀ LA NI

Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ: Thế Tôn) trụ ở vườn Cấp Cô Độc trong rừng Thệ Đa tại Thất La Phiệt. Có vô ương số Thanh Văn, Bồ Tát Ma Ha Tát đến dự với các hàng Trời, Người, A Tố Lạc…..vô lượng Đại Chúng trước sau vây quanh

Bấy giờ, trong Chúng có một vị Bồ Tát tên là Bất Khả Thuyết Công Đức Trang Nghiêm từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay Thế Giới này có vô lượng hữu tình do nhân duyên phiền não gây tạo các nghiệp ác sẽ đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Bành Sinh hoặc ở trong cõi Trời, Người chịu các khổ đau. Nguyện xin xót thương dùng phương tiện cứu giúp”

Đức Phật nói: “Thiện Nam Tử! Lành thay! Lành thay! Ông hay thương xót tất cả Hữu Tình mà cầu thỉnh như vậy. Hãy lắng nghe! Lắng nghe! Nay Ta vì ông lược nói phương tiện nhổ bỏ mọi khổ.

Này Thiện Nam Tử! Có Đức Phật Thế Tôn tên là Bất Động Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác vì muốn lợi lạc cho các Hữu Tình nên nói Đà La Ni khiến Chúng tụng niệm. Đà La Ni là

“Yết yết ni, yết yết ni, lỗ chiết ni, lỗ chiết ni, đốt lỗ trách ni, đốt lỗ trách ni, đát la tát ni, đát la tát ni, bát lạt đế hát na, bát lạt đế hát na, tát phộc yết mạc bát lam bát la bát mê, sa ha”

 

*)GAGANI GAGANI_ RUCANI RUCANI_ DURUṬANI DURUṬANI_

TRAṢANI TRAṢANI_ PRATIHĀTANI PRATIHĀTANI_ SARVA KARMA

TARU PRAYAKṢOBHYATU_ SVĀHĀ

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện chí thành kính lễ Bất Động Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, thọ trì Chú này thì trước kia đã gây tạo tội: năm Nghiệp Vô Gián, bốn nặng, mười ác, nói xấu các Hiền Thánh, chê bai Chính Pháp thảy đều trừ diệt. Lúc sắp chết thời Bất Động Phật cùng với các Bồ Tát đi đến hiện ra trước mặt , khen ngợi ủy dụ khiến cho kẻ ấy vui vẻ. Lại nói rằng: “Nay đến nghinh đón. Ngươi tùy theo Ta đi đến nước Phật”. Người ấy chết rồi quyết định vãng sinh về cõi Phật thanh tịnh của Bất Động Như Lai (Akṣobhya-tathāgata)

Này Thiện Nam Tử! Lại có Đức Thế Tôn tên là Diệt Ác Thú Vương như Lai Ứng Chính Đẳng Giác vì muốn lợi lạc cho các Hữu Tình nên nói Đà La Ni khiến Chúng tụng niệm. Đà La Ni là:

“Thâu đạt nê, thâu đạt nê, tát phộc bá ba, tỳ thâu đại ni, thú đệ, tỳ thú đệ, tát phộc yết mạc tỳ thú đệ, sa ha”

*)ŚODHANE ŚODHANE SARVA PĀPA VIŚODHANE _ ŚUDDHE

VIŚUDDHE _ SARVA KARMA VIŚUDDHE SVĀHĀ

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện chí thành lễ kính Diệt Ác Thú Vương Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, thọ trì Chú này thì một vạn bốn ngàn kiếp thường nhớ Túc Mệnh. Ở nơi sinh ra được thân trượng phu, đầy đủ các căn, tin sâu nhân quả, khéo các kỹ thuật, diệu giải các Luận, vui hành Tuệ Thí, chán bỏ các Dục, chẳng tạo nghiệp ác,lìa các nơi nguy hiểm đáng sợ, đủ mệnh Chính Tuệ , mọi người yêu trọng, thường gần bạn lành , luôn nghe Chính Pháp, cầu Tâm Bồ Đề chưa từng tạm bỏ, dùng các Công Đức mà tự trang nghiêm, đủ Thiện Luật Nghi, sợ các nghiệp ác, thường không thiếu hụt, điều nhu vui tịnh. Ở trong Trời Người thường thọ khoái lạc, mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, rốt ráo chẳng lùi nơi mười Đáo Bỉ Ngạn (mười Ba La Mật). Thường nguyện lợi lạc tất cả Hữu Tình, các điều tu hành chẳng chuyên tự lợi, Ở tại nơi sinh ra thường được thấy Phật, hộ trì Chính Pháp,được dự vào Chúng Hiền Thánh

Thời Đức Bạc Già Phạm nói Kinh này xong thì Thanh Văn, Bồ Tát với các hàng

Trời, Người, A Tố Lạc….. nghe điều Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

KINH BẠT TẾ NẠN KHỔ ĐÀ LA NI

_Hết_

17/03/2007