PHẬT NÓI KINH AN TRẠCH THẦN CHÚ

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ Mất tên người dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc trong nước Xá Vệ cùng với hai ngàn năm trăm Tỳ Khưu đều là bậc A La Hán, đã hết các Lậu, thân tâm lặng trong, sáu Thông không ngại. Tên các vị ấy là Đại Trí Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề…. Lại có Bồ Tát Ma Ha Tát gồm tám ngàn người đến dự. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đạo Sư Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Quán Thế Am Bồ Tát, Cứu Thoát Bồ Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát của nhóm như vậy có uy đức tự tại.

Lại có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Nu, Ưu Bà Tác, Ưu Bà Di, Trời, Rồng, Dạ Xoa, tám Bộ Quỷ Thần cùng nhau vây quanh nói Pháp Vi Diệu.

Thời có Ly Xa Trưởng Giả Tử gồm năm mươi người đến dự. Thân dính đầy bụi đất, lo âu buồn bã giống như người đời mất cha mẹ, vợ con yêu dấu… đi đến nơi Đức Phật ngự, cúi đầu làm lễ rồi lui ra trụ một bên.

Bấy giờ Đức Thế Tôn đã biết, nên hỏi rằng: “Các Trưởng Giả! Do nhân duyên nào mà có dáng vẻ sầu não, lo buồn chẳng vui, mất đi dung mạo thường ngày?”

Thời các Trưởng Giả đồng thanh bạch Phật rằng: “Đức Thế Tôn chưa xét kỹ người ở Thế Gian! Ngài có thể biết việc cát hung trong gia trạch được chăng?”

Đức Phật liền đáp rằng: “Như vậy! Các việc đều do Tâm Hành, mộng tưởng của chúng sinh. Nơi tạo ra chẳng được, đều không có”

Các hàng Ly Xa bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đệ Tử chúng con nương vào Phước nhỏ như sợi lông của Duyên đời trước được thấy Đức Như Lai thương yêu hóa độ không dư sót, mở cửa Cam Lộ, tuôn mưa Pháp thấm nhuận.Lại có tội gì mà sinh vào đời ác năm Trược này?!… Luôn suy nghĩ lo buồn, ôm ấp nỗi khổ, sợ hãi vạn điều không buông bỏ được dù trong phút chốc. Bởi thế tự nói: “Mình chỉ là đệ tử kém Đức, mỏng Phước nên nhà cửa cư ngụ có tai quái chất chồng, ngày đêm Ma ác tranh nhau xâm lăng, ngồi nằm chẳng yên như ôm lửa nóng. Tự để khoảng khắc trôi qua, bỏ mất tâm lành, không nơi nương tựa!”

Nguyện xin Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh cầu của Đệ Tử giáng lâm đến nơi con cư ngụ để ban cho nhà cửa yên ổn. Răn dạy chư Thần giữ nhà với Cấm Kỵ của bốn Thời

thường đến giúp đỡ khiến cho ngày đêm an lành, tiêu diệt tai nạn”

Đức Phật nói: “Lành thay! Lành thay! Sẽ như ông nói, Ta tự biết Thời”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vào lúc sáng sớm ban Sắc cho các Đệ Tử chỉnh đốn quần áo đi vào thôn xóm, đều cầm vật Ứng Khí (bình bát) đi đến nhà của Trưởng Giả Tử. Ăn cơm xong thảy ngồi theo thế Chuyển Luân, vì các Trưởng Giả nói Pháp Vi Diệu khiến lìa sợ hãi , thân tâm vui thích. Thời các Trưởng Giả đều sinh vui vẻ giống như Tỳ Khưu nhập vào Đệ Tam Thiền.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền hô gọi chư Thần giữ nhà đi đến nơi Phật ngự rồi bảo rằng: “Từ nay trở đi, các Thần Quỷ đó chẳng được vọng động dọa nạt gây sự sợ hãi khiến cho nhóm (họ tên….) chẳng yên, luôn ôm lo sợ thời Ta sẽ sai Đại Lực Quỷ Thần đập nát thân của các ngươi tan thành bụi nhỏ”

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Đại Chúng: “Này các kẻ trai lành, người nữ Thiện! Sau khi Ta vào Niết Bàn, trong năm trăm năm, chúng sinh nhơ uế, nặng Tà Kiến, Ma Đạo chuyển thịnh nổi dậy cạnh tranh, Yêu Mỵ làm sằng bậy, nhòm ngó nhà cửa con người, đều tìm dịp thuận tiện hãm hại, tìm kiếm sở trường sở đoản của con người gây tạo điều chẳng lành, lưu mọi thứ nạn tai.

Ngay lúc ấy thời các Đệ Tử đó cần phải một lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ Khưu Tăng, trai giới trong sạch, phụng trì Tam Quy, năm Giới, mười Thiện, tám Quan Trai Giới… Trọn ngày sáu Thời lễ bái, sám hối, Tâm siêng năng tinh tiến, thỉnh Tăng thanh tịnh lập Trai Đàn an nhà cửa, đốt mọi danh hương, thắp đèn sáng liên tục. Trong sân lộ thiên đọc Kinh Điển đó.

“Chúng tôi (họ tên…) muốn ở yên mà làm nhà, nên đã đến xây dựng căn phòng ở phương Nam, gian nhà chính ở phương Bắc, phòng nhỏ ở Đông Tây , cối xay, thương khố, giếng, bếp, cửa, tường, vườn cây, ao hồ, chuồng nuôi lục súc… Hoặc lại dời phòng động đất, đào đục chẳng đúng Thời. Hoặc phạm phải Phục Long, Đằng Xà, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Lục Giáp, Cấm Kỵ, mười hai vị Thời Thần; các Thần ở cửa, sân, bờ ruộng (đường đi), giếng, bếp, Tinh Lộ, trên gian nhà chính, trong nhà, bên nhà xí….

Nay Ta trì Thần Lực của chư Phật, uy quang của Bồ Tát, sức của Bát Nhã Ba La Mật. Sắc cho Thần giữ phía trước nhà, Thần giữ phía sau nhà, Thần giữ bên trái nhà, Thần giữ bên phải nhà, Thần giữ bên trong nhà, Thần Tử, Thần Mẫu, Phục Long, Đằng Xà, Lục Giáp, Cấm Kỵ, mười hai vị Thời Thần, Phi Thi Tà Ngỗ, Võng Lượng, Quỷ Thần…nhân nương hình tiếng, nhờ tên bám dính. Từ nay về sau chẳng được làm càn quấy rối hàng Đệ Tử của Ta.

Thần Tử, Thần Mẫu, chư Thần trong nhà, Tà Mỵ, Cổ Đạo, Võng Lượng, Tệ Ma… đều ở yên tại nơi cư ngụ của mình, chẳng được làm càn xâm lăng gây tạo suy não khiến cho nhóm (họ tên…) kinh động sợ hãi. Nên như lời dạy của Ta, nếu chẳng thuận theo lời của Ta sẽ khiến cho cái đầu của ngươi bị phá bể thành bảy phần như cành cây  Đa La”

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Chú là:

Nam mô Phật Đà tứ dã

Nam mô Đạt Ma tứ dã

Nam mô Tăng già tứ dã

Nay Ta vì Đệ Tử (họ tên…) nương vào uy lực của Đức Phật mà nói Thần Chú.

Chúng sinh có một chân đừng làm cho Ta buồn bực

Chúng sinh có hai chân đừng làm cho Ta buồn bực

Chúng sinh có ba chân đừng làm cho Ta buồn bực

Chúng sinh có bốn chân đừng làm cho Ta buồn bực

Ta có tất cả Đại Từ Đại Bi thương nhớ tất cả chúng sinh

Loài Ma ác các ngươi đều quay về nơi quản thúc, chẳng được gây nhiễu loạn các Đệ Tử của Ta.

Lại nói Chú là:

Bạch Hắc Long Vương, Thiện Tử Long Vương, Ẩu Bát La Long Vương, A

Nậu Đại Long Vương Kết Giới Chú Văn.

Già bà trí, già bà trí, tất ba ha (Kapaci kapaci śipama)

Đông Phương Đại Thần Long Vương kết Giới Kim Cương Trạch bảy dặm

Nam Phương Đại Thần Long Vương kết Giới Kim Cương Trạch bảy dặm

Tây Phương Đại Thần Long Vương kết Giới Kim Cương Trạch bảy dặm Bắc Phương Đại Thần Long Vương kết Giới Kim Cương Trạch bảy dặm Như vậy nói ba lần.

Đông Phương Bà Cưu, Thâm Sơn, Sa-La Già. Trăm Quỷ của ngươi đeo gông  trên cổ

Nam Phương Bà Cưu, Thâm Sơn, Sa-La Già. Trăm Quỷ của ngươi đeo gông  trên cổ

Tây Phương Bà Cưu, Thâm Sơn, Sa-La Già. Trăm Quỷ của ngươi đeo gông  trên cổ

Bắc Phương Bà Cưu, Thâm Sơn, Sa-La Già. Trăm Quỷ của ngươi đeo gông  trên cổ

Như vậy nói ba lần.

Loài chủ về bệnh tật. Loài chủ về đau nhức đầu. Chủ nhân của xá trạch nhà cửa nên thâu liễm các chất độc, chẳng được quấy nhiễu các Đệ Tử của Ta. Nếu chẳng thuận theo thời Ta sẽ Chú khiến cho đầu của ngươi bị bể thành bảy phần.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kệ là:

Xây nhà, tạo phòng hiên

Nuôi yên các quần sinh

Vườn rừng và ao hồ

Cửa, tường với nhà xí

Khởi tâm dựng nhà cửa

Động, tĩnh ứng Thánh Linh

Cúi đầu quy mệnh Phật

Chúng Ma không dám phá

Đèn sáng chiếu vô cực

Nhân sinh năm con mắt

Sức Pháp Vương Đại Chú

Uy quang sáng vô biên

Yên định đều quy mệnh

Chúng Tà tự dời đi

Đức Phật bảo: “Nhật, Nguyệt, Ngũ Tinh, 28 Tú, Trời, Thần, Rồng, Quỷ đều đến thọ Giáo, lắng nghe cho rõ!”

Đức Phật bảo rằng: “Chẳng được trước tiên từ chối nhà của người (họ tên…) hoặc làm gian phòng phía Đông, gian phòng phía Tây, căn phòng phía Nam, gian nhà chính phía Bắc. Sắc cho Nhật Du, Nguyệt Sát, Độ Phủ Tướng Quân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Tuế Nguyệt, Kiếp Sát, Lục Giáp, Cấm Kỵ, Độ Phủ, Phục Long…. đừng vọng Đông Tây”

Nếu có động tĩnh, đốt hương, trình bày cho nghe:

Nhà cửa của tôi (họ tên….) là đất Kim Cương của Phật, bề mặt rộng hai trăm bước, Đức Phật có lời giao ước rằng: “Các Quỷ Thần gây bệnh dịch chẳng được làm càn. Nếu ngang ngược thì cái đầu bị phá vỡ thành bảy phần, chẳng được toàn thân, chẳng được nước uống”. Lìa bỏ bản cung nhà cửa đã thành giàu có tốt lành, thay đổi ruộng nương làm lớn hơn được ước nguyện, quang vinh đi đến chốn quân sĩ hăng hái phụng sự cửa nhà quan, trăm con ngàn cháu, cha hiền con hiếu, trai gái trung trinh, anh hiền em thuận, tôn trọng nghĩa nhân hiền đức, ước nguyện như ý. Mười phương chứng minh hành như Bồ Tát, được Đạo như Phật”

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Nếu muốn An Trạch. Ở sân lộ thiên trước của nhà, thắp 49 ngọn đèn, lau quét, rưới vảy, thắp hương, một lòng sám hối lễ chư Phật khắp mười phương”.

A Nan lại bạch Phật rằng: “Kinh này có tên gọi như thế nào?”

Đức Phật bảo A Nan: “Kinh này có tên gọi là Như Lai Đại Bi Bất Tư Nghị  Thần Lực, cũng gọi là Mẫn Niệm Chúng Sinh An Trạch Phá Ma Thần Chú” Đức Phật nói Kinh xong thời Đại Chúng vui vẻ, làm lễ, phụng hành.

PHẬT NÓI KINH AN TRẠCH THẦN CHÚ

_Hết_

17/11/2008

Print Friendly, PDF & Email