PHẬT NÓI KINH BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG

Hán dịch: Đời Đường- Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vật tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ) ngự trên cõi Trời Tịnh Cư (Śuddhavāsa) vì các Đại Chúng nói Pháp vi diệu.

Lúc đó Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva- mahāsatva) ở trong Đại Chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật, chiêm ngưỡng dung mạo của Đức Thế Tôn không hề chớp mắt rồi bạch Phật rằng:

Thế Tôn! Đại Pháp Môn này thâm sâu vi diệu thật là hiếm có ! Xong ngày sau, ở đời năm Trược thời chúng sinh ác nghiệp, đủ Tham Sân Si, khinh chê chẳng tin, thích hành Phi Pháp (A-dharma), chẳng tu Giới Phẩm, chuyên hành dua nịnh xảo trá. Kẻ ấy đối với Uy Lực Thần Thông biến hiện của Chú Pháp đều chẳng tin nhận cũng chẳng hành theo. Nói rằng: “Chẳng phải là điều Phật dạy” mà còn phỉ báng phá hủy. Do nghiệp ác ràng buộc Tâm nên khi chết liền bị đọa vào Đại Địa Ngục, chịu mọi khổ não không có hạn kỳ thoát ra.

Thế Tôn ! Chúng sinh của nhóm này đã gây tạo Đại Khổ. Làm sao cứu giúp được?! Nguyện xin Từ Bi nhổ bỏ cứu giúp khiến cho chúng ra khỏi”

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền đưa bàn tay xoa đỉnh đầu của Mạn Thù Thất Lợi Pháp Vương Tử rồi bảo rằng: “Lành thay! Mạn Thù Thất Lợi vì muốn lợi ích cho tất cả Hữu Tình mà hay hỏi Như Lai về nghĩa lợi như vậy. Ông nên lắng nghe! Hãy tác ý thật khéo! Nay Ta vì ông nói Chú Pháp này, an vui Người Trời, lợi ích cho tất cả. Đối với các Chú Pháp tối vi thù thắng, bí mật thâm sâu, thuận Đạo Bồ Đề (Bodhi-mārga), y Chân Pháp Giới. Vào lúc lâm chung ắt hay ghi nhớ Đại Lực Chú Vương này, chính niệm hiện tiền sẽ sinh vào cõi lành” Liền nói Chú là:

Nam ma tát bà đát tha yết đê phiếu, a la hát phiếu. án, câu ma la hổ lô bỉ na, tỳ du hòa, tam bà bà, a yết xa a yết xa, lạc hô lạc hô, bột lãm bột lãm, hàm hàm, thị na thị, mạn thù thất lợi dã, tô thất lý dã, đa lại dã mạn, tát bà độc khê phiếu phát phát, thiêm ma dã thiêm ma dã, a nhĩ đô ốt bà bồ ốt bà bà, ba bả mê na thế dã, sa ha

Namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ

Oṃ_ Kumāraka-rūpiṇa viśuddha-saṃbhava_ Ākarṣa ākarṣa, lahu lahu, bhrūṃ bhrūṃ, hūṃ hūṃ, jina-jik, maṃjuśrīya tārāya māṃ_ Sarva duḥkhebhyaḥ phaṭ phaṭ, śamaya śamaya, amitodbhava udbhava pāpa me nāśaya_ svāhā

Mạn Thù Thất! Đây tức là Tối Thắng Căn Bản Chú Tạng Tâm Vương Thần Chú của ông, hay trừ tất cả ách nạn khổ não, thảy đều tiêu trừ các tội chướng ác, sống lâu không có bệnh tật, vô cùng giàu có an vui, thông thạo ngôn từ, mọi người yêu kính. Cũng hay thông lợi tất cả Chú Vương”

Khi Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai (Śākya-muṇi-tathāgata) nói lời này thời các cõi Phật với đại địa, núi, sông lớn, sông nhỏ, biển cả , hết cả Giới Hữu Tình đều chấn động theo sáu cách. Mọi sự khổ não của Hữu Tình trong Địa Ngục thuộc cõi Diêm Ma Vương (Yama-rāja) liền ngưng lại, đều được an vui

Đức Phật lại bảo: “Này Mạn Thù Thất Lợi! Hoặc Trời, hoặc Người, hoặc Nam, hoặc Nữ, Tại Gia, Xuất Gia, các loại Hữu Tình nếu hay chí tâm thọ trì Chú Vương này thì chẳng bị người khác khinh khi phỉ báng, loài Ma chẳng được dịp thuận tiện gây hại, Oán chẳng thể hại, chất độc chẳng thể gây thương tật. Tất cả chướng ngại, Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) đều tự lui tan. Người thọ trì ấy nên khởi Tâm này: “Chư Phật Thế Tôn có Pháp khó luận bàn, chỉ Phật cùng Phật mới hay chứng biết. Nay con nào dám tự ý sinh phỉ báng!”

Khi ấy Đức Thế Tôn nói Pháp này xong. Các Đại Chúng ấy và Tịnh Cư Thiên với chư Thiên khác, vô lượng trăm ngàn câu chi hàng Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dược Xoa (Yakṣa), Càn Đạt Bà (Gandharva), A Tô La (Asura)…. Cấm Chú Thành Tựu Chư Đại Tiên Nhân cùng với Mạn Thù Thất Lợi Pháp Vương Tử, Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara), Từ Thị Bồ Tát (Maitreya), Đại Thế Chí Bồ Tát (Sthāmaprāpta), Chấp Kim Cương Bồ Tát (Vajra-dhāra). Các Đại Bồ Tát như vậy với tất cả Như Lai và các Bồ Tát trong các cõi Phật ở a tăng kỳ thế giới đều cùng chứng biết. Đại Chú Vương này là Pháp chẳng thể luận bàn, là Thần Chú to lớn, là bài Chú cực sáng tỏ, là bài Chú không có gì cao hơn, là bài Chú không có gì sánh bằng, hay trừ tội khổ chướng, chân thật chẳng hư dối

Bấy giờ chư Thiên, Đại Chúng nghe nói Chú Vương đều rất vui vẻ, đội trên đầu phụng trì

PHẬT NÓI KINH BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG

_Hết_

Ghi chú:

_ Tối Thắng Căn Bản Chú Tạng Tâm Vương Thần Chú:

Namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ

Oṃ_ Kumāraka-rūpiṇa viśuddha-saṃbhava_ Ākarṣa ākarṣa, lahu lahu, bhrūṃ bhrūṃ, hūṃ hūṃ, jina-jik, maṃjuśrīya tārāya māṃ_ Sarva duḥkhebhyaḥ phaṭ phaṭ, śamaya śamaya, amitodbhava udbhava pāpa me nāśaya_ svāhā

Namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ: Kính lễ tất cả Như Lai Đẳng, A La

Hán Đẳng

Oṃ: Nhiếp triệu Kumāraka: Đồng Tử

rūpiṇa: Hình trạng tùy theo Tâm ước muốn viśuddha: Thanh tịnh đều khắp saṃbhava: Phát sinh ra Ākarṣa ākarṣa: Câu triệu lahu lahu: Nhẹ nhàng, khinh an

bhrūṃ bhrūṃ; Chủng Tử quy thú của mọi Công Đức

hūṃ hūṃ: Chủng tử quy thú của Tâm Bồ Đề jina-jik: Sự tối thắng của đấng tối thắng maṃjuśrīya: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tārāya māṃ: Cứu độ tôi

Sarva duḥkhebhyaḥ: Tất cả sự đau khổ phaṭ phaṭ: Phá bại bên trong và phá bại bên ngoài śamaya śamaya: Trấn định bên trong và trấn định bên ngoài amitodbhava: Sinh ra vô lượng udbhava pāpa me: Tội lỗi mà tôi đã gây tạo ra nāśaya: Diệt tan, tiêu trừ

svāhā: Quyết định thành tựu

Hiệu chỉnh xong vào ngày 20/07/2012