PHẬT NÓI KINH BẢO HIỀN ĐÀ LA NI

Hán dịch: Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ cùng với chúng Đại Bồ Tát đến dự.

Lúc đó, có vị Đại Dược Xoa Chủ tên là Bảo Hiền (Maṇi-bhadra) đi đến chỗ Phật ngự, cúi đầu làm lễ dưới chân Đức Phật rồi chắp tay bạch rằng: “Thế Tôn! Con có Đại Bí Mật Tâm Đà La Ni, vui muốn diễn nói. Nguyện xin Đức Thế Tôn xót thương che giúp.

Bạch Đức Thế Tôn! Đà La Ni này. Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di… một ngày 3 Thời chí tâm tụng niệm thì con vì người đó thường làm chỗ nương dựa. Đối với tất cả các việc đều được cát tường cho đến thức ăn uống, quần áo, vật dụng, vàng bạc, châu báu, tiền tài, lúa gạo… con thường cung cấp và khiến cho thành tựu các việc thắng lợi đồng thời cũng khiến cho tất cả mọi người yêu kính kẻ ấy. Chỉ trừ các Pháp ác chẳng lành thuộc nhóm dâm, Nộ, Si ngoài ra mọi việc khác đều được tùy ý”.

_Khi ấy, Đức Thế Tôn biết Bảo Hiền Đại Dược Xoa Chủ có tâm thành, tín trọng . Vì muốn cho tất cả chúng sinh nghèo hèn khổ não được an vui nên bảo rằng: “Lành thay! Bảo Hiền Dược Xoa Chủ hay vì lợi ích cho các chúng sinh. Ta cũng vui nghe, ông cứ tùy theo ý mà diễn nói”

Thời Bảo Hiền Đại Dược Xoa Chủ liền nói Đà La Ni là:

1_ Na mô đá-na đát-la dạ dã

2_ Na mô ma ni phạt nại-la dã

3_ Ma ha dược tây na bát-đa duệ

4_ Tát duệ thế nẵng

5_ Tứ lị, ma ni phạt nại-la

6_ Tứ lị , tứ lị, ma ni phạt nại-la

7_ Chỉ lị, ma ni phạt nại-la

8_ Chỉ lị, chỉ lị, ma ni phạt nại-la

9_ Tức lị, ma ni phạt nại-la

10_Tức lị, tức lị, ma ni phạt nại-la

11_Tổ lộ, ma ni phạt nại-la

12_Tổ lộ, tổ lộ, ma ni phạt nại-la

13_Tỗ lỗ, ma ni phạt nại-la

14_Tỗ lỗ, tổ lỗ, ma ni phạt nại-la

15_Đổ lỗ , ma ni phạt nại-la

16_Đổ lỗ, đổ lỗ, ma ni phạt nại-la

17_Cổ lỗ, ma ni phạt nại-la

18_Cổ lỗ, cổ lỗ, ma ni phạt nại-la

19_Tô lỗ, ma ni phạt nại-la

20_Tô lỗ, tô lỗ, ma ni phạt nại-la

21_Tát lị-phộc, a lị-thang di, sa đạt dã, sa hạ

22_Đát nãnh tha

23_ Bát đa nê

24_ Tô bát đa nê

25_ Tô lỗ , di

26_ Tô mạt đế

27_ Tô la thế

28_ Tốc lợi-ma bế ,tứ lợi kế

29_ Tứ lị ca lị

30_ Bố lan-ni , tất đà, phạt nại-lị

31_ Tứ lị, tứ lị, sa hạ

32_ I Tứ, cổ nễ sắt-kế

33_ I tứ kế, nễ sắt-kế

34_ I tứ, ngu ni sắt-kế, sa hạ

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMO MAṆI-BHADRĀYA MAHĀ-YAKṢA-SENAPATĀYE SAYESENA

HILI MAṆI-BHADRA _ HILI HILI MAṆI-BHADRA

KILI MAṆI-BHADRA _ KILI KILI MAṆI-BHADRA

CILI MAṆI-BHADRA _ CILI CILI MAṆI-BHADRA

CULU MAṆI-BHADRA _ CULU CULU MAṆI-BHADRA

TURU MAṆI-BHADRA _ TURU TURU MAṆI-BHADRA

DHURU MAṆI-BHADRA _ DHURU DHURU MAṆI-BHADRA

KURU MAṆI-BHADRA _ KURU KURU MAṆI-BHADRA

SURU MAṆI-BHADRA _ SURU SURU MAṆI-BHADRA

SARVA ARTHAṂ ME SĀDHAYA SVĀHĀ

TADYATHĀ: PŪTANE SU-PŪTANE _ SURU ME_ SUMATI, SURĀTI,

SUSMAPATI _ HILIKE _ HILIKĀLI PŪRṆI SIDDHA BHADRI _ HILI HILI SVĀHĀ _ EHI KONIṢKE_ EHI SONIṢKE _ EHI GUṆEṢKE _ SVĀHĀ

Khi Bảo Hiền Đại Dược Xoa Chủ nói Đà La Ni đó xong, lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đà La Ni này. Nếu có người y theo Pháp trì tụng 7 biến thì mọi việc làm thắng lợi của người ấy đều được thành tựu. Lại nếu có người vào ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt (15 ngày đầu của tháng) giữ Giới khiết tĩnh. Một ngày ba Thời đốt Trầm Đàn Hương, tụng Đà La Ni này mãn 8 ngàn biến thì tùy theo nguyện mà người ấy được vàng bạc, châu báu thảy đều như ý”

Bấy giờ Đại Dược Xoa Chủ nói Đà La Ni ấy xong, liền lễ Phật rồi lui ra.

Đức Phật nói Kinh này xong thời các chúng Bồ Tát nghe lời Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

 

PHẬT NÓI KINH BẢO HIỀN ĐÀ LA NI

_Hết_

01/04/2003