KIÊN LAO ĐỊA THIÊN NGHI QUỸ

Hán dịch: Nước Trung Thiên Trúc, chùa Đại Na Lan Đà _THIỆN VÔ ÚY phụng chiếu dịch [Cũng gọi là:Tam Tạng THÂU SA CA LA (Śubhakara-siṃha)]
Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Kiên Lao Địa Thần (Dṛḍha pṛthiviye) với Đại Công Đức Thiên (Mahā-śrī-deva) đều từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Đồng Nam, Đồng Nữ ….. thường nhiếp năm Căn, buộc niệm chí tâm lễ bái, cúng dường Con (Kiên Lao Địa Thiên), Địa Thiên với Công Đức Thiên và niệm tụng Chân Ngôn của con thời con luôn luôn rời khỏi địa vị , cung cấp đầy đủ khiến cho trong thân người ấy tăng ích thọ mệnh. Tinh khí sung dật của đất ấy làm cho trong thân của Hành Giả được khỏe đẹp, được niệm, được vui, được tinh tiến, được Đại Trí Tuệ, được biện tài, được ba Minh sáu Thông, người Trời yêu kính, được Phước Đức to lớn không thể so sánh không thể cùng tận.

Ví như Phước Đức của Luân Vương Thánh Chủ được chốn chốn nơi nơi là chỗ cư trú của Hành Giả.

Ví như vườn tược của Trời Đao Lợi, Đời này, đời khác với ngàn đời, vạn đời vô cực được Phước Đức rộng lớn cực nhiều, ngày ngày nuôi dưỡng được ngàn vạn quyến thuộc với vô lượng vô biên loài Hữu Tình bị gian nan. Trong cuộc sống riêng thời kho thóc luôn dư đầy, bảy loại Trân báu nhiều vô hạn, voi báu, ngựa báu, bánh xe báu, người nữ báu tùy theo tâm , chẳng cần kêu gọi tự nhiên đi đến. Mọi thứ đầy đủ cho đến hết hạn tử sinh.

Vị Tỳ Khưu hành Pháp như vậy. Hoặc cần dùng mọi loại vàng bạc châu báu, mọi thứ tư sinh, mọi loại lúa gạo thì được cung cấp đầy đủ.

Như vậy buộc niệm từ đầu đêm cho đến giữa đêm, cuối đêm, ngồi nằm đi đứng niệm Pháp, tâm không không duyên theo bên ngoài thời khi Hành Giả xây dựng chùa chiền, tịnh xá, phòng ốc, rừng cây hoặc cần quần áo, thực phẩm, giường ghế nằm ngồi, thuốc thang chữa bệnh, mọi loại tư sinh sẽ được cung cấp không hề thiếu thốn . thân được an ổn không có lo buồn, tâm thường vui vẻ được ruộng Phước tốt, thành tựu Pháp Khí

Nan cho như vậy xong đời sau được quả báo lớn, thâm tâm vui Pháp chẳng sinh vào nẻo ác, chẳng gây tạo Pháp ác. Con hộ giúp như vậy khiến cho người ấy liền tu được Tâm Từ Bi , tăng trưởng mọi loại thắng diệu như vậy không hề giảm bớt”.

Đức Phật bảo: “Lành thay! Lành thay! Đây là tâm tinh tiến của các ông. Ở trong.

Đại Thừa mau hay tăng trưởng sức lực của Phước”.

_Bấy giờ, Địa Thần Kiên Lao với Công Đức Thiên cùng nhau bạch Phật rằng: “Vì muốn lợi ích an vui cho nên nói Tâm Chân Ngôn”.

Lúc ấy Đức Phật bảo Địa Thần, Công Đức rằng: “Lành thay! Các ông vì lợi ích cho tất cả chúng sinh muốn nói Thần Chú. Các ông hãy tùy theo ý của mình mà nói” Liền nói Chú là:

Nẵng mạc tam mạn đa mẫu đà nam (1) Án (2) bát-la bà (3) la đát-nễ (4) thiết-lý tam mạn đa (5) A đà a đà (6) a đậu a đậu (7) bỉ lý đế tỳ, bỉ lý đế tỳ duệ (8) sa ha”.

 

*)NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ OṂ PRABHA-RATNE ŚRĪ SAMANTA_ ADHA ADHA ADHU ADHU PṚTHIVI PṚTHIVĪYE SVĀHĀ

Trì Chú này đủ mười vạn biến làm Pháp tối sơ (Pháp thực hành ban đầu) .Người tụng Chú cúng dường Địa Thiên dược phú quý vô cực, bảy trân (châu báu) vô hạn , mau thành tất cả Tất Địa (Siddhi)

Tiếp lại nói Căn Bản Thân Ấn: Chắp hai tay lại, đem 2 ngón trỏ và 2 ngón út cài chéo nhau trong lòng bàn tay. Dựng thẳng 2 ngón giữa, 2 ngón vô danh sao cho đầu ngón dính nhau. Kèm đứng 2 ngón cái đè bên cạnh 2 ngón trỏ. Đưa ngón cái qua lại thì thành biện (làm thành) các sự nghiệp

Tiếp lại nói các Pháp thành tựu Hộ Ma: Dùng hoa của lúa gạo (cốc đạo hoa) Hộ Ma sẽ thành tựu ngũ cốc trúng mùa

Lại có Pháp Dùng hoa Xà Để hộ ma thì nuôi tăm sẽ thành tựu ngàn cân

Lại có Pháp dùng lúa nếp hộ ma sẽ được Phước Đức vô tận và đời đời sinh ra ruộng Phước

Lại có Pháp. Nơi có một vị Thần cư trú mà mọi người tụ đến làm Hộ Ma thì sẽ được giàu có thật nhiều

Lại có Pháp dùng Đại Mạch, Tiểu Mạch hộ ma sẽ được phú quý

Lại có Pháp dùng cỏ Căng Lâu hộ ma sẽ được vô số tiền của, sáu loại thú nuôi

Lại có Pháp ở trước ngôi mộ cổ có Đại Dược Xoa cư trú dùng hoa Xà Để hộ ma sẽ được đại phú

Lại có Pháp dùng Hàm Hoa hộ ma sẽ được người yêu mến

Lại có Pháp Nơi có Phước Thần cư ngụ mà muốn kêu gọi cho được thì dùng đuôi ngựa xanh (có chỗ chú thích Thanh Mã là con ngựa trắng) đều cắt đứt một thốn, lấy 21 sợi. Mỗi lúc niệm hộ ma thì Phước Thần sẽ đến phụ vào thân của ta

Lại có Pháp lấy phân ngựa xanh, dùng Địa Thiên Minh lúc trước gia trì 21 biến. Liền ở trên Đàn với nhiều người đến xin, xoa bôi trên ngạch cửa của bếp lò lớn thì được giàu có như ý

Lại có Pháp dùng 21 sợi lông tóc trên trán của con ngựa xanh tế Phước Thần thì vị Phước Thần sẽ vui vẻ ban cho Phước

Lại có Pháp lấy đất trên ngạch cửa của bếp lò của người có Phước . Vào ngày mồng tám tháng chạp thì đem đến an trí ở chỗ của Ta (Kiên Lao Địa Thiên) ắt được giàu có. Lúc lấy đất thời dùng Thiên Chú 21 biến. Ưu Bà Tắc Tu Đạt, Ưu Bà Tắc Đàn Tất Lý, Ưu Bà Di Phước Bảo Quang Minh đều hành Pháp này

Lại có Pháp: Khí của đất cường thịnh làm cho bốn Chúng bị hình phạt, lại dùng

Minh lúc trước gia trì sẽ được trừ khỏi

Lại có Pháp: Lấy đất ở dưới cái cối của nhà Trưởng Giả hộ ma sẽ được giàu có

Lại có Pháp: lấy đất bên trong miệng cái mộ của vị Trưởng Giả hộ ma sẽ được giàu có

Pháp có thể vẽ tượng của Kiên Lao Địa Thần

Vị Trời nam có màu thịt, tay trái cầm cái bình chứa đầy hoa, hướng lòng bàn tay phải ra ngoài

Vị Trời nữ có màu thịt trắng, tay phải ôm ngang trái tim, tay trái cũng ôm ngay bắp đùi

ĐỊA THIÊN NGHI QUỸ

_MỘT QUYỂN (Hết)_

19/12/2006