PHẬT NÓI KINH BẢN KHỞI THÁI TỬ HIỆN ĐIỀM LÀNH
Hán dịch: Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học