KINH A TRA BÀ CÂU QUỶ THẦN ĐẠI TƯỚNG
THƯỢNG
(dâng lên) PHẬT ĐÀ LA NI THẦN CHÚ

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép của Đời Lương
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong rừng trúc Ca Lan Đà thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ trong thành Vương Xá có một vị Tỳ Khưu bị giặc ức hiếp, bị rắn cắn, bị Quỷ quấy nhiễu… chịu khổ não lớn.

Khi ấy, Quỷ Thần Đại Tướng A Tra Bà Câu (Aṭavaka) thấy vị Tỳ Khưu ấy chịu khổ như vậy thời sinh tâm thương xót, liền đến chỗ Đức Phật ngự. Đến nơi xong, cúi đầu mặt lễ dưới chân Đức Phật rồi đứng một bên bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Do giáng phục tất cả các hàng Quỷ Thần cực ác, nay con thương xót tất cả chúng sinh cho nên vì giáng phục tất cả các Quỷ Thần ác với tất cả người ác, nhóm ác độc…dâng lên Đức Phật Thế Tôn bài Chú rất nghiêm ác dùng để giáng phục tất cả hàng Quỷ Thần. Nếu có người đọc tụng Chú đó thì uy đức của người ấy cho đến sức mạnh có thể giáng phục được Phạm Thiên, huống chi là việc ác khác.

Bấy giờ Đức Phật bảo A Tra Bà Câu Quỷ Thần Đại Tướng:“Ta chẳng cần Chú rất nghiêm ác này, vì nó có thể gây thương tích, hại các hàng chúng sinh”

Lúc đó A Tra Bà Câu lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Trong đời ác sau này, Quỷ ác tăng nhiều, người ác rất đông, trùng thú ác độc xâm hại chúng sinh. Hoặc gặp các nạn như là: vua chúa, giặc cướp, nước, lửa, đao binh…nạn Quỷ ác, oán ghét gây sợ hãi. Nếu Đệ Tử của Phật, Xuất Gia hay Tại Gia, hoặc Đạo Nhân trụ nơi vắng lặng đi xin ăn, hoặc Chúng của nhóm bốn Bộ ở dưới gốc cây, nơi mồ mả; hoặc đi trong lối nẻo ở nơi hoang vắng , núi rừng. Hoặc đi trong ngõ tắt, bờ ruộng tại thành, ấp, làng xóm… thì con sẽ vì họ mà cứu hộ, khiến chẳng gặp điều ác.

Nguyện xin Đức Thế Tôn Từ Bi rũ lòng thương xót mà nhận cho. Nguyện xin

Đấng Thiện Thệ Thế Tôn rũ thương nhận lấy!…”

Lúc đó, Đức Thế Tôn nghe lời ấy xong thời lặng yên nhận lời.

Bấy giờ A Tra Bà Câu thấy Đức Phật lặng yên thì tâm rất vui thích, liền ở trước Phật mà nói Chú rằng:

Đậu lưu mê, đậu lưu mê, đà mê đà mê, đậu lưu mê, đậu lưu mê, đậu lưu mê, đậu lưu mê, đậu lưu di lệ, ni lợi ni lợi ni lợi, na la na la na la, ni lợi ni lợi ni lợi ni lợi, na la nậu phú ni lợi, đậu lưu trà ninh, đậu lưu trà ninh, ma ha đậu lưu trà ninh, đậu lưu trà ninh, cứu tra ninh cứu tra ninh, ma ha cứu tra ninh, đa tra ninh đa tra ninh, ma ha đa tra ninh, đa tra ninh, tra tra tra tra tra tra tra tra, ma ha tra tra, tra tra, a tỳ a tỳ, ma ha a tỳ, a tỳ lợi a tỳ lợi, ma ha a tỳ lợi, a tỳ lợi, a bà a tỳ, a bà a tỳ, a bà a tỳ, a bà a tỳ, luật sư luật sư, ma ha luật sư, luật sư, lê ninh lê ninh, ma ha lê ninh, lê ninh, thủ lâu thủ lâu, ma ha thủ lâu, thủ lâu, cừu lâu cừu lâu, ma ha cừu lâu, cừu lâu, lưu cừu mưu, lưu cừu mưu, lưu cừu mưu, lưu cừu mưu, cừu ma cừu ma cừu ma cừu ma, hý lợi hý lợi hý lợi hý lợi, y trì y trì y trì y trì, bỉ trì bỉ trì bỉ trì bỉ trì, ha la ha la ha la ha la, hý nê hý nê hý nê hý nê, hưu nê hưu nê hưu nê hưu nê, hề nê hề nê, ha na ha na ha na ha na, mâu ni mâu ni mâu ni mâu ni, ma ha mâu ni, mâu ni, sa la sa la sa la sa la, thi lợi cứu lộ ca già lợi xà, thời na thời na thời na thời na, vô sa bà na mộ xà tu ca đô ca mâu ni, ca la ma ca la ma ca la ma, đồ kiệt đề đa xà, xa ma đà ma xa ma đà ma xa ma đà ma, diêm ma đà ma diêm ma đà ma, xa ma mục đa di đề, na bà la đồ na mê, phú lưu sa đa ma mâu ni, na tỳ đồ na di, tu già đô đa mâu ni, na tỳ đồ na mê, toa ha

_Cứu Hộ Chú:

DURU MI DURU MI _ DHAMI DHAMI _ DHURU MI DHURU MI _ DHURU MI DHURU MI _ DURU MILI _ NILI NILI NILI _ NALA NALA

NALA _ NILI NILI _ NILI NILI _ NALANUPULINI _ DULUCHANÀM _ DULICHANĀṂ _ KUṬĀNĀṂ KUṬĀNĀṂ _ MAHĀ- KUṬĀNĀṂ KUṬĀNĀṂ

_ TAṬĀNĀṂ _ MAHĀ-TAṬĀNĀṂ TAṬĀNĀ,M _ ṬAṬA ṬAṬA _ MAHĀṬAṬA_ ṬAṬA _ ABHI ABHI _ MAHĀ-ABHI _ ABHILI ABHILI _ MAHĀ-

ABHILI ABHILI _ APA-ABHI _ APA-ABHI _ APA-ABHI _ LUŚI LUŚI _ MAHĀLUŚI LUŚI _LINI LINI _ MAHĀ-LINI_ŚULU ŚULU_ MAHĀ-ŚULU ŚULU_

KULU KULU KULU_ MAHĀ-KULU KULU _LUKUMU LUKUMU LUKUMU

LUKUMU _ KUMA KUMA KUMA KUMA _ ŚILI ŚILI ŚILI ŚILI _ IṬI IṬI IṬI IṬI _ VIṬI VIṬI VIṬI VIṬI _ HALA HALA HALA HALA _ ŚINI ŚINI ŚINI ŚINI _ ŚUNE ŚUNE ŚUNE ŚUNE _ HINI HINI HINI HINI _ HANA HANA HANA HANA _ MAṆI MAṆI MAṆI MAṆI _ MAHĀ-MAṆI MAṆI_ SALA

SALA SALA SALA _ ŚRĪ KURU _ ĀKARṢA _ SINA SINA SINA SINA _ MOSA BHANA MOKṢAKA DHUKA MUṆI _ KAMALA KAMALA KAMALA

_ JAKṬITAJA_ ŚAMA DHAMA ŚAMA DHAMA ŚAMA DHAMA _ YAMA

DHAMA YAMA DHAMA _ ŚAMA MUKTA MITI _ NABHALA DHUNA ME _ PURUṢA DHAMA MUṆI _ NABHI DHUNA ME _ TUJA DHUTA MUṆI _ NABHI DHUNA ME _ SVĀHĀ

Thế Tôn! Đà La Ni Cú này vì tất cả chúng sinh làm che chở cứu giúp, hộ trì người đó thảy đều khiến được an ổn vắng lặng, khiến lìa suy não (suy kém buồn bực), diệt các độc ác; lìa các khổ não, nạn vua chúa, nạn giặc cướp, nạn oán ghét. Hoặc Trời, Rồng, Quỷ Thần, La Sát, Dạ Xoa, Cưu Bàn Trà, Phục Đa Na, A Bạt Tất La, Khư Khuất Đà… mọi sự va chạm gây buồn bực, xâm phạm gây tổn hại của nhóm ấy thảy đều trừ diệt.

Lại nữa, tất cả các cỏ thơm độc của Thế Gian, hoặc rễ cây, hoa quả, áo xiêm, thức ăn uống, vật của Thế Gian với trùng, chim, cầm thú, các loài hay gây sự độc ác làm người bị thương… thảy đều khiến tiêu hoại chẳng thể gây ác

Lại nữa mặt trời, mặt trăng, tinh thần (các vì sao trực theo ngày giờ) trong hư không, Quỷ Thần thuộc vòng gió bốc hơi cuốn xoáy (Tuyền Lam Phong Luân Quỷ Thần) gây gió muốn đến hại người. Các hàng Quỷ Thần muốn đến mong ăn hút tinh khí con người, ăn máu thịt con người khiến cho con người bị bệnh dịch, bệnh nóng sốt hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày phát bệnh một lần. Hoặc khiến bị bệnh rét buốt, bệnh trúng gió, bệnh do thời khí ẩm ướt, bệnh rét lạnh…Hoặc tất cả mọi bệnh bên trong thân, bên ngoài thân… Hoặc bảy ngày, hoặc 16 ngày đều khiến cho tiêu diệt, chẳng thể gây hại.

Các Quỷ Thần của nhóm như vậy, hoặc dùng bàn tay, hoặc dùng miệng, hoặc dùng bàn chân, hoặc dùng lưỡi, hoặc dùng Tâm muốn làm cho người phiền não với dùng người ác muốn gây não hại cho người. Trước tiên nên tụng Chú Lực này hay cấm giữ khiến cho người ác, quỷ ác ấy bị câm miệng, bị đập nát, bị mất niệm chẳng thể làm điều ác.

_Thế Tôn! Nay con sẽ nói Thần Chú dùng để thủ hộ.

A xa a xa, mâu ni mâu ni, ma ha mâu ni, mâu ni, áo ni hưu hưu, ma ha na ca hưu hưu, đấu già na tri, a hô, a già na tri, a đa na tri, a tra a tra, na tra na tra, lưu đậu lưu đậu lưu đậu, hưu hưu, đậu lâu, hý nê hý nê hý nê hý nê, úc cừu ma cừu ma, cừu ma cừu ma , hý lê hý lê hý lê hý lê, ni lợi ni lợi ma ha ni lợi, toa ha.

AKṢA AKṢA_ MAṆI MAṆI _ MAHĀ-MAṆI MAṆI_ AUNIŚUŚU _

MAHĀ-NĀGAŚUŚU _ DUḤKHANACI AHO _ AKHANAṬI ATANAṬI _ AṬA

AṬA _ NAṬA NAṬA _ LUDU LUDU LUDU _ ŚUŚU _ DULU _ ŚINI ŚINI _ ŚINI ŚINI ŚINI _ UKUMA KUMA _ KUMA KUMA _ ŚILI ŚILI ŚILI ŚILI _ NILI NILI _ MAHĀ-LINI _ SVĀHĀ

Đà La Ni này vì người thọ trì đọc tụng mà làm hộ giúp. Nếu có Quỷ ăn tinh khí con người, hoặc làm tổn hại tài sản con người, ham thích tài vật của người… tất cả mọi oán gây sợ của nhóm như vậy đều làm Kết Giới: “Nay vì nước (tên là…) con (tên là…) hợp gia vô lượng làm đại ủng hộ. Nay sẽ lại nói để đề phòng các Chú ác” .

_Liền nói Chú là:

Lưu mưu lưu mưu lưu mưu lưu mưu, lưu ma lưu ma lưu ma lưu ma, hý lê hý lê hý lê hý lê hý lê hý lê, cừu na cừu na cừu na cừu na cừu na, cừu nậu cừu nậu cừu nậu cừu nậu, cừu lưu cừu lưu cừu lưu cừu lưu, hưu lâu hưu lâu hưu lâu hưu lâu, hý lê, mộ hưu mộ hưu mộ hưu mộ hưu, mộ hý lê mộ hý lê mộ hý lê mộ hý lê, hưu mưu hưu mưu hưu mưu, hưu ma hưu mê đề, ma mê tư, ma, a đề ca la mê đâu, toa ha

LUMO LUMO _ LUMO LUMO _ LUMA LUMA _ LUMA LUMA _ ŚILI ŚILI ŚILI _ ŚILI ŚILI ŚILI _ KUNA KUNA KUNA _ _ KUNA KUNA _ KUNO KUNO _ KUNO KUNO _ KULU KULU _ KULU KULU _ ŚULU ŚULU _ ŚULU ŚULU _ ŚILI MUŚU _ MUŚU MUŚU MUŚU _ MUŚILI MUŚILI _ MUŚILI

MUŚILI _ ŚUMO ŚUMO _ ŚUMA ŚUMITI _ MAMISE _ MA ATIKALA _ MITU SVĀHĀ

Bấy giờ Đại Tướng lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chú này rất có Thần Lực như trên đã nói, không để cho người trì Chú này có sự sợ hãi về vua chúa, sợ giặc cướp, sợ lửa….; sợ nước, sợ gió, chất độc, đao binh…; sợ mặt trời, mặt trăng, Tinh Thần, Quỷ Thần…Hoặc có Tri Thức ác khác sinh tâm giận ghét, sinh ý ác hại muốn đến xâm não…thì nên tụng Chú này làm Kết Giới ấy sẽ khiến cho Quỷ ác, người ác , người có oán thù sinh tâm ác ấy đều bị ngu si, mê muộn, câm miệng, bị đập nát… tự gặp mọi ác nênm chẳng thể vượt qua Giới này, chẳng thể xâm phạm người tụng Chú này.

Thế Tôn! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện tụng Chú này thời tất cả Trời, Rồng, A Tu La, các Quỷ Thần ác, người, Phi Nhân… thảy đều tùy thị vệ, ủng hộ khiến chẳng gặp điều ác.

Thế Tôn! Con là Quỷ Thần Đại Tướng có sức mạnh hay giáng phục tất cả Quỷ Thần. Nếu có người tụng Chú này thời con sẽ đem các Quỷ Thần ngày đêm chẳng lìa, ủng hộ người đó khiến chẳng gặp điều ác; chẳng để cho Quỷ ác, người ác được dịp thuận tiện hãm hại. Nếu đến xâm tổn gây não hại người tụng Chú này thời con sẽ dùng bánh xe ngàn căm (Thiên Phúc Luân) đập nát đầu kẻ ấy, khiến các Quỷ Thần gây điều suy hại.

Thế Tôn! Chú này rất có Thần Lực, rất có uy đức. Nguyện xin lưu bố, ban cho mọi an vui.

Thế Tôn! Người tụng Chú này thì Đức Lực của người ấy chỉ có Phật mới biết.

Thế Tôn! Đại Thần Chú này nên giao phó cho người hiền đức, người hiền lành có Trí. Nếu người chẳng thể tụng thì nên dùng giấy tốt, viết chép đầy, để trong cái túi bằng tơ, tẩm mọi loại hương rồi thường giữ bên thân. Nếu có nạn đáng sợ, thường nên nhớ niệm Chú này thời không có gì không tiêu diệt được.

Thế Tôn! Nếu có việc khó, lo lắng sợ hãi, Quỷ Thần ác, mộng ác…mà muốn khiến cho tiêu diệt . Trước tiên nên Kết Giới khiến các ác chẳng khởi; khiến cho người ác, Quỷ ác, giặc ác tự chịu tai ương, thân thể khô héo, tâm ý cuồng loạn

Lúc muốn Kết Giới thời nên tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo mới sạch, dùng thứ sạch tốt xoa tô đất, để bảy vật khí chứa nước uống. Hai vật khí chứa chút thức uống bằng máu, hai vật khí chứa mọi loại thức uống, thắp tám ngọn đèn, đốt Huân Lục Hương, vận tâm cúng dường. Con đem các Quỷ Thần đến bên cạnh người ấy, ban cho ước nguyện. Người ấy nên tụng Chú này, kết sợi dây màu đỏ, sau đó trì hành, liền hay tiêu trừ tất cả các nạn”

_Bấy giờ Đức Phật bảo: “Này A Nan! Chú này rất có Đại Thần Lực hay tiêu trừ tất cả các nạn với các Thời Ác, ủng hộ chúng sinh được nhiều lợi ích. Ông hãy thọ trì cho tốt, rộng khiến lưu bố.

Nếu có người trong thành ấp, thôn xóm tụng Chú này, tuyệt chẳng nương nhờ lợi lạc. Nếu có quốc vương, Đại Thần tụng Chú này thì cảnh độ (Địa phận do mình cai quản) không có giặc ác, nạn đáng sợ, tai hoạnh, bệnh dịch, nước lũ, hạn hán, gió, sương…. Nếu gặp giặc ác, nên tụng Chú này; hoặc cột buộc trên đầu cây phướng cao. Giặc cướp nhìn thấy cây phương này thời chúng liền lui tan, chịu hàng phục.

A Nan! Chú này rất có Thần Lực, rất có Đức lớn, nên khiến bốn Chúng khéo tụng trì”

_Bấy giờ Chúng Hội nghe điều Phật dạy đều vui vẻ phụng hành.

(Trong đây, Đan Bản có ghi chú là: Phân bò làm Trường, bên ngoài dùng tro duyên, dựng hai cây đao, 12 mũi tên … thỉnh Bà Câu Pháp, còn lại như trước. Bộ tụng ba biến, kết sợi dây có 20 gút)

KINH A TRA BÀ CÂU QUỶ THẦN ĐẠI TƯỚNG

THƯỢNG PHẬT ĐÀ LA NI THẦN CHÚ

_Hết_

13/12/2008