KINH VÔ NĂNG THẮNG KIM CƯƠNG HỎA ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong lầu gác Bảo Phong tại núi Diệu Cao (Sumeru). Lầu gác ấy được trang nghiêm bằng mọi thứ vàng, vật báu…. tỏa ra vô số ánh sáng chiếu diệu các sơn nham (núi cao lớn). Lại có Chiên Đàn, Trầm Thủy, Đồ Hương (hương xoa bôi), Mạt Hương (hương bột), mọi loại danh hoa với các lọng báu, chuông, chuông cầm tay… như vậy nghiêm sức.

Bấy giờ có các hàng Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa), A Tu La (Asura), Càn Thát Ba (Gandharva), Ca Lâu La (Garuḍa), Khẩn Na La (Kiṃnara), Ma Hầu La Già (Mahoraga) với hàng Trì Minh Tiên (Vidyadhāra-ṛṣi), Bộ Đa (Bhūta), Tần Na Dạ Ca (Vināyaka), Tỳ Xá Tả (Piśāca) , chúng Mạt Đát Lý (Mātṛ: Âm Mẫu) có hình hoặc không có hình đi đến tập hội ngồi khắp năm trăm Do Tuần.

Lại có Bồ Tát Ma Ha Tát gồm bảy ngàn năm trăm người, chúng Bật Sô gồm một vạn hai ngàn năm trăm người đều đến hội tọa để nghe Pháp.

Khi ấy trong Hội, các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, A Tu La, Càn Thát Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già với chúng Trì Minh Tiên, Bộ Đa, Tần Na Dạ Ca, Tỳ Xá Tả, chúng Mạt Đát Lý có hình hoặc không có hình đều lớn tiếng kêu gào: “Khổ thay! Khổ thay!”

Thời Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác hỏi rằng: “Vì sao các ngươi lớn tiếng kêu gào sợ hãi khổ não?”

Nhóm chúng ấy bạch rằng: “Thế Tôn! Con bị Đại Lực Thánh Giả gây sợ hãi, giáng phục nên nay đến đây, nguyện xin Đấng Từ Bi rũ thương cứu giúp”

Đức Thế Tôn bảo rằng: “Nay trong Nhất Thiết Tối Thượng Quảng Đại Mạn Noa La này có vị Bồ Tát Ma Ha Tát đắc được Đại Địa Bổ Xứ sẽ nối tiếp địa vị Quán Đỉnh Pháp Vương mà hay giác ngộ các nghiệp thiện ác, sẽ an ủi tâm ý của ngươi” Nói lời đó xong, trong khảng sát na có vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) như núi Kim Cương, phóng ánh sáng màu vàng ròng chiếu khắp Thế Giới, đầu đội mão báu, mặt như trăng đầy, tay cầm cây côn Kim Cương (Kim Cương Bổng), cây cọc Kim Cương (Kim Cương Quyết), sợi dây Kim Cương (Kim Cương Quyến Sách) đủ sức Đại Phước hay phá các ác, thống lãnh năm ngàn Kim Cương Tộc (Vajra-kula) để làm quyến thuộc.

Tên các vị ấy là: Kim Cương Nan Noa Đại Tướng, Kim Cương Phộc Nhật La La Bà Đại Tướng, Kim Cương Phộc Nhật La Kế Đô Đại Tướng, Kim Cương Phộc Nhật La Phộc Bà Sa Đại Tướng, Kim Cương Nễ La Phộc Nhật La Đại Tướng, Kim Cương La Đát Nẵng Phộc Nhật La Đại Tướng, Kim Cương Ngọc Tứ Dã Phộc Nhật La Đại Tướng, Kim Cương Tác Cật La Phộc Nhật La Đại Tướng, Kim Cương Ma Ha Phộc Nhật La Nan Noa Chủ, Kim Cương Hộ Thế Minh Vương với Kim Cương Ma, Kim Cương Tần Na Dạ Ca, Kim Cương Diệu Đồng Tử, Kim Cương Ô Sa Đa-La Ca, Kim Cương Đại Ác…đều đến tập hội trong Đại Mạn Noa La, phóng ánh sáng trong sạch chiếu diệu tất cả, hay khiến cho tâm của chúng sinh được vui vẻ

Thời Kim Cương Thủ Bồ Tát trật áo hở vai phải, đỉnh lễ chân Phật, nhiễu quanh theo bên phải ba vòng rồi chắp tay đứng thẳng.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn chỉ dụ (Sắc) cho Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng:”Nay trong Hội này có nhóm Trời, Rồng, Dạ Xoa, A Tu La với các loài Bộ Đa lớn tiếng kêu gào sợ hãi khỗ não. Ông hãy vì họ an ủi khiến cho họ được khoái lạc”

Lúc đó Kim Cương Thủ Bồ Tát liến từ chỗ ngồi đứng dậy, ở trước mặt nhóm Trời, Rồng, A Tu La , chúng Bộ Đa…nhập vào Tam Ma Địa (Samādhi) tên là Tối Thượng Kim Cương Khí Trượng Quang Minh Đăng, phát đại thần thông khiến cho ba ngàn Đại Thiên Thế Giới nổi sấm sét, sấm chớp như đám lửa lớn. Chúng sinh ấy thấy việc đó xong liền trừ khổ não, sợ hãi

Lại có hằng hà sa số chúng sinh thấy việc đó xong, phát tâm hành Phạm Hạnh thanh tịnh, Trì Giới, nhẫn nhục. Đem tất cả tài bảo cúng thí Kim Cương Thủ Bồ Tát đều nguyện đi theo, nghe nhận Diệu Pháp.

Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát liền vì chúng Trời, Rồng, Dạ Xoa… nói Pháp:

bốn Đế, Duyên Sinh, Tam Ma Địa Môn, mười Ba La Mật với nghi tắc Đại Mạn Noa La của Kim Cương Tộc.

Hết thảy Phạm Vương Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Phộc Lỗ Noa, Câu Thi La, Ma Lỗ Đa, Nga Lỗ Noa, Na La Diên Thiên, Diệm Ma Thiên, Đế Thích Thiên… đều được thành tựu. A Tu La, Càn Thát Bà đều được thành tựu. Cho đến các hàng Bộ Đa ác, Đại La Xoa, loài khó điều phục… đều thành tựu. Loài mang tâm ác liền phát tâm lành, loài ôm Tà Kiến liền được Chính Kiến, loài ôm giận ghét đều khởi Từ Bi, loài ôm ngu ám đều hay hiểu rõ. Loài trước kia có sức mạnh liền bị mất sức mạnh, loài trước kia hay ẩn thân thì chẳng thể ẩn thân, Hay tự cấm đoạn Chân Ngôn khác, hay cầu viên mãn Chân Ngôn của mình, trụ trong Mạn Noa La giác ngộ điều phục ngay nhóm như vậy.

_Bấy giờ, Đức Phật chỉ dụ cho Kim Cương Thủ Bồ Tát: “Ông hãy vì chúng mà tuyên nói Vô Năng Thắng Kim Cương Hỏa Đà La Ni khiến cho chúng thọ trì”.

Kim Cương Thủ Bồ Tát liền dùng sức uy đức chân thật của Đà La Ni này phóng ánh sáng lớn chiếu rọi hàng Trời, Người, A Tu La, tất cả Hiền Thánh, chúng của Đại Hội. Lại dùng sức của Đà La Ni khiến cho ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, tinh tú chẳng hiện ra, biển lớn sôi lên sùng sục, Diệu Cao Sơn Vương (núi Tu Di) thảy đều chấn động.

Khi ấy trong Đại Quang Diệm Tạng Kim Bảo Phong có Kim Cương Thủ Đồng Nữ biến hóa thân mình như lửa rực lớn, liền vượt hư không đến trước mặt Đại Lực Bồ Tát Ma Ha Tát, nhiễu quanh theo bên phải ba vòng, quy mệnh đỉnh lễ , đứng trụ một bên rồi bảo Chúng ấy rằng:”Kim Cương Thủ Bồ Tát nói Như Lai Tam Ma Địa Tâm. Các ngươi nên thích hợp, đều buông bỏ nhóm khí trượng Kim Cương để cầu Pháp Đại Đà La Ni này “

Thời Thế Giới Chủ Đại Phạm Vương Thiên, Người, A Tu La… đều nói rằng:’Như Bồ Tát chỉ dụ, nay tôi phụng hành”.

Lúc đó Đại Tự Tại Thiên buông bỏ Tam Cổ Xoa, Na La Diên Thiên buông bỏ bánh xe (Luân), Diệm Ma Thiên buông bỏ cây gậy (Trượng), Câu Vĩ La Thiên buông bỏ cây côn (Bổng), Đế Thích Thiên buông bỏ chày Kim Cương, Ma Lỗ Noa Thiên buông bỏ sợi dây (Quyến Sách), Thiên Ma buông bỏ chướng nạn, A Tu La buông bỏ uy lực, Ma Lỗ Đa buông bỏ mê trước (bám dính làm cho mê mờ), chúng Quỷ Mẫu lìa nơi tán loạn, chúng Long Thần lìa nơi khuể độc (chất độc do giận dữ). Nhóm Dạ Xoa, La Sát, Khẩn Na La, Tỳ Xá Tả, Bộ Đa, Một La Hạ Ma, La Sát Sa, Cưu Bàn Trà… đều bỏ uy lực, ở trước mặt Bồ Tát, một lòng cung kính Kim Cương Thủ liền nói Đà La Ni là:

“ Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã

Nẵng ma thất-chiến noa, phộc nhật-la bá noa duệ, ma hạ dược khất-xoa tế nẵng bát đá duệ.

Đát nễ-dã tha: Đát tha nga đa, tam ma địa, đà la ni, mạt phộc lý-đa, dĩ sắt-dã di, ê hứ, phộc nhật-lý, câu chi la, câu chi, bá phộc ca, câu la, thi khế, ca bế la kế thi, đát trí tả trí, tổ trí, mô tra nễ ca lý-ca trí, mẫu trí, phộc trí, phộc nhật-lý ni nỉdũ lộ lệ, mẫu câu mẫu câu, tô mẫu tô mẫu, bà la sa la, sa-phổ tra, sa-phổ tra, saphổ tra, sa-phổ tra, ô nễ-dũ đế, tân nga lệ, tả trí, vĩ tả trí, nhập-phộc la, tân nga lệ, tát lý-phộc nỉ phộc, nga noa, bát-la hạ la noa ma dã, tất địa, nại dĩ kế tô lung lỗ, phộc nhật-la, cụ ni, niết-lý trà, sa la, bát-la hạ la ni, la đát-nẵng đát-la dã, nỉ ca la bộ đế, phộc nhật-la đà la, vĩ thấp-phộc sa nễ ca, bát-la hạ đá, bát-la ma lý-na nễ, sa-phộc hạ”

Nếu có người nghe Đà La Ni này xong, một lòng đọc tụng ghi nhớ thọ trì thì người đó được vào tất cả Tam Muội Mạn Noa La thuộc Thế Gian với Xuất Thế Gian.

Nếu có người tùy vui cúng dường thì người đó chẳng bị Cấm Chú, các chất độc với tất cả việc đáng sợ gây não hại.

_Khi Đức Phật chỉ dụ cho Kim Cương Thủ Bồ Tát nói Đại Đà La Ni thì chư Thiên của Dục Giới, Sắc Giới, tất cả Thiên Tử ở trong không trung tuôn mưa mọi loại hương hoa thù diệu dùng để cúng dường. Lại dùng Phạm Âm vi diệu ca vịnh khen ngợi.

Thời trong Đại Man Noa La Hội: tất cả hàng Thánh Hiền, chúng Bật Sô với Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

 

KINH THÁNH VÔ NĂNG THẮNG KIM CƯƠNG HỎA ĐÀ LA NI

_Hết_

07/07/2008