KIÊN CỐ ĐẠI ĐẠO TÂM KHU SÁCH PHÁP

1159A

Thầy truyền Pháp A Xà Lê Sưu, Hửu nơi viện Thủ Lăng Nghiêm viết ra.
Việt Dịch: Sa môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Lúc bấy giờ Đức Như Lai ở tại núi Linh Thứu, nơi cây Bạt Già, ngồi tòa sư tử, cùng trăm nghìn vạn ức na do tha chúng đều là bực Hoán Đảnh Bất Thối Chuyển, danh tiếnG đồn khắp từ núi Tu Di mà lại, lễ Phật trăm ngàn lần xong, yên lặng mà ngồi. Lúc bấy giờ Bồ Tát đi du hóa tại các nước đến tại núi Tỳ Phú La, nơi nhà Cao Đê Trưởng giả. Trong nhà Trưởng giả kia bị các ác quỷ đoạt tinh khí, trong nhà 500 người bị té xỉu nơi đất không hay không biết trải qua 100 ngày.

Địa Tạng Bồ Tát thấy việc như vậy tức suy nghĩ rằng: “Khổ thay thế gian có nhiều bệnh khổ không thể nói. Ta sẽ vì chúng sanh mà cứu độ”. Nghĩ xong tức bay đến núi Linh Thứu nơi chỗ Đức Như Lai, đầu mặt lễ Phật xong, lui về một bên bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con du hành qua các nước hóa độ chúng sanh, tơi nơi núi Tỳ Phú La thấy trong nhà Cao Đê Trưởng giả hơn 500 người đều bị ác quỷ đoạt mất tinh khí té xỉu nơi đất, trải qua nhiều ngày thấy việc như vậy con muốn cứu giúp. Mong Thế Tôn cho con nói Pháp để cứu giúp, khiến các ác quỷ bị hàng phục, người tu hành tùy ý sai khiến, lại khiến Trưởng giả lại y như cũ”

Bấy giờ Thế tôn từ nơi đảnh phóng ra ngàn vạn ánh sáng chiếu khắp thân Điạ Tạng Bồ Tát. Bồ Tát biết Như Lai đã hứa khả, trong Đại hội tất cả các chúng đều nghĩ rằng: “Như Lai hôm nay phóng quang chiếu thân Bồ Tát. Vị Bồ Tát chắc thành Pháp lớn cứu độ chúng sanh.”

Thời Địa Tạng Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng: “Bạch Thế Tôn! Con từ xưa tới nay được Phật dạy bảo, hôm nay ở trước Như Lai nói Diệu Pháp khiến chúng sanh lìa 5 Cái Chướng, ở nơi thế gian được an ổn không bị phiền não.

Thế Tôn! Con có Thần Chú hay trừ tà tâm sau lại hay sai khiến các ác quỷ khiến các chúng sanh đều được thông đạt. Nếu người tu hành bị các ma làm não, làm phép của con tức được xa lìa, tất cả quỷ thần đều nghe sai khiến, tất cả việc cần đều tùy ý. Nếu tụng chú và làm Pháp này, trong ba ngày ba đêm tức được thành tựu.

Thế Tôn! Nếu người có ý muốn trừ các tai họa, muốn biết các việc vị lai, muốn được Túc Mạng Trí, tự nhiên trí lại khiến chưa hòa hiệp được hòa hiệp, chưa an được an.

Thế Tôn! Pháp này đủ vô lượng trí, vô lượng lực, nếu người tu hành tại gia xuất gia tùy nơi chỗ ở làm Pháp đều được thành tựu.

Thế Tôn! Con ở nơi xa xưa vô lượng vô biên kiếp có Đức Phật hiệu là Đăng Quang Vương, mười hiệu đầy đủ, cũng dùng ba thức giáo hóa chúng sanh. Sau khi Phật diệt độ, trong thời Tượng Pháp con còn ở địa vị phàm phu, có một Tiên nhơn ở trên núi Cu Trí La hiểu biết các Pháp thuật. Con thấy chúng sanh bị các ác quỷ làm não hại như ông Trưởng giả này không khác. Bấy giờ con phát thệ rằng: ‘Nguyện gặp Thiện trí Thức học được Pháp hàng phục’. Nói như thế rồi đến núi Cu Trí La nơi chỗ Tiên nhơn. Tiên nhơn thấy con lòng sanh vui vẻ, con thưa hỏi các Tiên pháp. Bấy giờ Tiên nhơn trong ba ngày vì con mà nói khiến biết vạn sự thiện ác, lại khiến tụ tập các quỷ thần khiến phát đạo tâm. Lại tụng chú này, trong khoảng phút chốc tất cả chúng sanh thọ khổ nơi Địa ngục đều ngồi hoa sen, các khổ tức diệt. Bấy giờ Tiên nhơn thấy con có thần lực như vậy, tức thọ ký mà nói rằng: “Ông ở nơi vô lượng vô biên các Đức Phật được thọ ký tên là Địa Tạng, hay ở nơi ngũ trược ác thế hóa độ nhơn thiên. Con được Tiên kia thọ ký liền tinh tấn tu hành Pháp này. Nay thấy Trưởng giả như kia không khác, nếu người tu hành Pháp này tùy ý mong muốn, con sẽ đến đó, tất cảc ác quỷ đều hiện theo lệnh sai khiến như con làm Pháp không khác.” Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát nói xong, tức nơi trước Phật nói Chú rằng:

Na mô na ra tam bạt đà da cu lưu bà ma miệu đô mãn ta bà ha.

Nói Chú xong, lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Phàm muốn tác Pháp trước phải lấy 5 loại diệu hương: Bạch đàn 1 lượng, Nhũ Hương 1 lượng, Đinh Hương 1 lượng, Thanh Mộc 1 lượng, Bá Hòa Hợp 1 lượng. Năm thứ trên giã nhỏ trộn Bạch Mật. Hương này không được dùng mũi mà ngửi, chuyên niệm Địa Tạng Bồ Tát hợp hương xong tức ở nơi chỗ ở, hoặc nơi đồng trống hoặc núi sông tùy ý mà làm. Làm Pháp thời lấy vải sạch 7 thước, cháo sữa 7 chén để nơi vải sạch, dùng lư hương màu trắng. Hương này dùng để triệu các quỷ tên là Na La Tốc Na La Tốc. Nói vậy xong kêu ba lần tức tụng Chú 300 lần, khi chưa làm Pháp không được tụng, ba lần triệu 100 lần xong lại tụng chú 200 lần, y trước gọi ba lần lại tụng 100 lần, lại triệu ba lần cho đến ba ngày, ba lần đêm cũng vậy. Ngoài ra thì giờ kia niệm Địa Tạng danh tự.

Thế Tôn! Pháp này có mỗi ngày có một tướng, ngày thứ nhất có mây lạ từ nơi đảnh nổi lên lại có mùi thơm lạ, ngày thứ hai có hoa sen trăm báu hiện nơi hư không và Như Ý Bảo Châu hiện, ngày thứ ba có gió lớn và có tiếng linh, hành nhơn thấy vậy tức nhất biết Chư Thiên gia hộ oai lực. Bây giờ thế gian có tất cả quỷ thần đều tụ tập đầy cả hư không, hành nhơn tự biết các quỷ thần đến, nếu chưa thấy, muốn thấy như trước tụng chú một, hai trăm lần tức hiện thân cho thấy. Bấy giờ tức làm Pháp Vô úy.

Thế Tôn! Người tu hành Pháp này tụ tập được các quỷ thần, muốn thấy hiện lấy nước sạch hướng về quỷ thần mà rải tức tác Đô nhiếp ấn, chân trái co lại, chân phải đứng thẳng, tay trái ngón cái co lại ngón trỏ áp trên nơi tiết dưới; tay phải nắm thành quyền thỏng xuống, tức đọc tên trước gọi ba lần, quỷ tức hiện thân khiến hành nhơn thấy. Khi quỷ hiện tức tụng chú trên, đọc khiến chỉ quỷ ngồi yên không nói, nếu quỷ thần hiện thân không sợ sệt tức tác Tùy Tâm Cứu Nhiếp Ấn, như trước co chân trái hai tay xoa nhau bên trong chắp lại tức không sợ sệt. Nếu muốn cùng quỷ nói chuyện, cắn răng 3,5 sau đó nói lớn lên: “Nầy nầy ông là ai tới đây, ta có thần chú hay trừ ác quỷ, nếu không chịu hàng phục chốc lát sẽ chết, nầy nầy”; các quỷ tức xả bỏ ác tâm. Ba lần nói như vậy, quỷ tức đáp: “Tử tội”.

Thế Tôn! Quỷ thần sanh sợ sệt, hàng phục xong tức khiến hoan hỷ. Lại tác Vô Úy Ấn, đứng thẳng tay phải duỗi xuống, tay trái đưa lên để nơi tim, co ngón út, vô danh trong lòng bàn tay, ngón cái bấm nơi móng hai ngón út và vô danh y như trước kêu tên ba lần, quỷ tức lại gần mà nói rằng: “Đại Sĩ! Tôi mang thân quỷ thọ báo nặng nề, chỉ luôn luôn não hại chúng sanh để cầu ăn uống huyết nhục chưa từng rời bỏ. Nay nhờ Đại Sĩ dùng thần lực khiến con tới đây phát tâm rộng lớn, dầu nát thân như vi trần cũng không báo đáp ơn được. Xin Đại Sĩ vì con nói Pháp diệt tội để bỏ thân này”. Hành giả tùy ý nói Pháp khiến họ được giải thoát, các quỷ nghe Pháp sanh tâm hoan hỷ tức cùng hành nhơn với các việc thế gian giáo hóa chúng sanh, tùy ý mãn nguyện.

Hành giả bảo rằng: “Các người chớ sợ, ta sẽ cùng các ông là bạn tốt cứu độ chúng sanh, tâm chúng sanh ham muốn xa cùng các ông sẽ ban cho họ”.

Lại nói rằng: “Nếu có chúng sanh cầu các tứ Trí Huệ, các Pháp thuật… ta cùng các ông sẽ tới dạy bảo đầy đủ. Nếu có chúng sanh bị các nạn khổ, bị quan sự, bị nước lửa, các tai ách hoặc thú dữ ác độc oán tặc; các nạn như trên ta và các ngươi tới đó cứu họ khiến được giải thoát, chỗ cần các vật tùy ý ban cho khiến được an vui”.

Thế Tôn! Nếu hành nhơn muốn sai khiến quỷ, dùng Châu Sa vẽ phù ba lần uống, xong rồi tùy ý xa gần sai quỷ đều được, trăm việc trăm thành.

Thế Tôn! Muốn sai quỷ để biết Chư Phật xuất thế diệt độ ngày, tháng, nơi nào … biết các việc vị lai, triệu quỷ lại hỏi tức báo cho biết.

Thế Tôn! Nếu hành nhân bị kẻ ác làm hại, triệu quỷ đến bảo: “Kẻ kia … làm hại ta, hãy khiến cho bị bệnh”

Thế Tôn! Hành giả bị ác cầm thú làm hại, triệu quỷ nói rằng các ác cầm thú đầu bể 7 phần. Thế Tôn! Nếu có vào trong biển lớn kiếm châu báu, các ác độc long muốn làm hại, triệu quỷ bảo rằng Các ác độc long đều không động đậy.

Thưa Thế Tôn! Nếu hành giả bị Xà chú ếm đối niệm tên của con 5 lần chỉ trời đất nguyện, triệu quỷ đến nói. Chốc lát, kẻ ác bị cấm trói, không nói được trong mắt ra máu, nơi tai ra rắn, chân tay co rút lại có rắn lớn quấn mình, bị các khổ như vậy; muốn giải, triệu quỷ bảo tha nói rằng: ‘Tốc rô lợi’ Nói xong tức được giải thoát.

Thế Tôn! Nếu hành giả bị oán tặc lại nhiễu hại, triệu quỷ lại bảo tức khiến bị cột trói, muốn giải triệu quỷ bảo giải tức giải.

Thế Tôn! Hành giả ở nơi đời đói khát, triệu quỷ đến bảo, quỷ tức lấy đồ ăn uống nơi 5 phương thế giới đem đến cho hành giả.

Thế Tôn! Nếu hành giả ở nơi bệnh tật, triệu quỷ mà bảo, tức lành.

Thế Tôn! Nếu hành nhân ở nơi kiếp hỏa, triệu quỷ tới tức được mát mẻ, lửa không thể hại.

Thế Tôn! Nếu hành nhân bị nước lụt triệu quỷ lại bảo, từ nơi đất tức xuất hiện hoa sen trăm báu đem hành nhân đi phương khác tránh các tai nạn.

Thưa Thế Tôn! Nếu bị quỷ khí tức triệu quỷ lại bảo tức trừ. Tụng chú 7 biến, nếu hành giả muốn trừ bệnh liên miên, triệu quỷ mà hỏi nếu trừ được, lấy một nhánh đào nấu nước uống tức lành. Tụng chú 7 biến, nếu hành nhân muốn trừ các thứ bệnh phong, triệu quỷ mà hỏi, chú nước cho uống.

Nếu muốn trừ bệnh đau đầu, triệu quỷ mà hỏi, chú Đại Hoàng cho uống tức trừ.

Nếu trừ bệnh đau mắt … triệu quỷ mà hỏi, nếu trừ được lấy Ba Lệ Lặc 1 trái, giã nhỏ hòa sữa con so nhỏ vào mắt tức lành, chú 14 biến 3 ngày tức hết.

Nếu bị quỷ mị, triệu quỷ tới hỏi chú 7 biến tức lành. Tất cả các thứ bệnh tùy ý triệu quỷ mà trừ, thảy đều linh nghiệm.

Tu Pháp này không cần uế tịnh, trước cần tụng chú sau vẽ phù, nơi nơi mà làm đều có hiệu nghiệm.

Nếu làm Pháp đều tùy ý không cần chọn lựa tịnh cùng không tịnh hoặc trong phòng nơi ngủ nghỉ, hoặc trong tháp Phật, hoặc đồng trống, nơi núi non, đều được mau chóng thành tựu, hoặc nơi đông người nơi vắng người, hoặc 1 mình hoặc có vợ con đều không ngại, cố gắng chuyên cần trong ba ngày đêm tức thành tựu. Cần phải niệm danh hiệu Địa Tạng.

Người tu Pháp này con thường ở bên không rời, quỷ thần khiến mau được khí lực, báo cho các điều huyền linh, các việc sống chết khiến hành giả mau lìa thế gian. Khi tụng Chú làm các Pháp kêu gọi quỷ thần đều thầm đọc không cho ra tiếng.

Pháp này nơi uế độ tu tập tức thành, nơi Tịnh Độ mà tu tức nhiễm trần đọa vào tam đồ, việc này không rời tứ cú, cố công đều được thành tựu.

Hành giả tụng Chú, y phục không phải chọn lựa, tùy ý mà mặc, trừ các da lông thú, quỷ hiện cùng nói chuyện tức thành tựu, khiến người tu hành thông rõ Túc Mạng hiện tại vị lai các việc.

Nếu vẽ phù ngày đầu năm thì mau linh nghiệm, phương Tây tháng 03 mùng 01 đầu năm, ở tháng Giêng là đầu năm tùy bổn quốc mà làm, vẽ 1000 lá mà ong. Chúng sanh bị các bệnh nặng nhẹ vẽ phù đều trừ. Nếu không như vậy, con ở trước Như Lai bỏ thân Bồ Tát thay chúng sanh chịu khổ, y Pháp mà làm đều được.”

Nói Pháp này xong, Trưởng giả đắc quả A La Hán đằng không mà đi. Bấy giờ, Tứ chúng bay lên hư không lễ Phật hoan hỷ phụng hành.

_Hết_