Khai Tâm Hộ Ấn

Khai Tâm Hộ, nhập vào chữ Kim Cương Trí, quán ở trên hai vú, bên phải có chữ Đát La (TRĀ), bên trái có chữ Tra (Ṭ) như cánh cửa của cung thất, Kim Cương Phộc thù thắng, ba nghiệp đồng thời phát, chỉ trái tim mở hai chữ.

Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la mãn đà, đát-la tra (nửa âm)”