Nhất Thiết Như Lai An Lạc Hoan Hỷ Duyệt Ý Tam Muội Gia Ấn

Nhất Thiết Như Lai An Lạc Hoan Hỷ Duyệt Ý Tam Muội Gia Ấn

Mười Độ (10 ngón tay) buộc bền chắc

Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) giao hợp giữa

Đàn Tuệ (2 ngón út) và Thiền Trí (2 ngón cái)

Hợp đầu ngón cùng dựng

Chân Ngôn là:

“Án, tam ma gia, hộ, tô la đá, tát-đát-noan”

Print Friendly, PDF & Email