Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Nhiều tác giả
Hạnh Đoan dịch thuật

Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học