GƯƠNG SÁNG KIỀU ĐÀM DI

Trăng trí tuệ muôn đời tỏ rạng
Kiều Đàm Di gương sáng còn đây
Mặc thời gian dù có đổi thay
Người biểu tượng hương đầy Ưu Bát
Lập chí nguyện đắp xây bờ giác
Hướng nẻo chân vượt thoát trần ai
Chốn cung vàng điện ngọc màng chi
Ngôi hoàng hậu ra đi phủi sạch
Quyết tầm Đạo xá gì ngăn cách
Bước chông gai thử thách gian lao
Phận quần thoa mong đạt Pháp mầu
Làm ngọn đuốc nghìn sau mở lối.
Chị em hỡi cùng nhau tiếp nối
Dấu chân xưa kết hội hoa đăng
Độ chúng sanh thế giới ba ngàn
Thuyền Bát Nhã quay sang bến mộng.