GỞI BẠN ÐỒNG TU

BẢO-ÐĂNG nhắn bạn ít lời khuyên,
Gắng tịnh thân tâm tránh não-phiền.
Vững dạ chuyên-trì câu Glossary Link PHẬT HIỆU,
Ắt qua bờ khổ đáo Tây-Thiên. (1)
Ðường tu nhiều lúc gian-truân lắm,
Kham nhẫn chờ ngày ngự bảo-liên. (2)
Cõi trược (3) đang vào trong kiếp giảm, (4)
Nguyền sanh AN-DƯỠNG dứt oan-khiên.

PHÁP-HOA TỰ Tucon, AZ
Trưởng-ban Hoằng-Pháp
Bồ-Tát giới BẢO-ÐĂNG.

(Cẩn-đề)

(1)- Tây-Thiên : Trời Tây. (Ðây ý nói là cõi Tây-Phương CỰC-LẠC của đức A-DI-ÐÀ Như-Lai).

(2)- Ngự Bão-Liên : Ngồi Tòa sen báu. (Ðây ý nói là được vãng-sanh về một trong 9 phẩm sen giải-thoát).

(3)- Cõi Trược : là cõi Dơ-bẩn, ý nói cõi Ta-Bà có đầy-đủ ngũ- Glossary Link trược: – Kiếp trược, kiến trược, phiền-não trược, chúng-sanh trược, mạng trược (chung).

(4)- Kiếp giảm : Kiếp đời mà tuổi THỌ của chúng-sanh bị giảm dần (cứ mỗi 100 năm, giảm xuống 1 tuổi thọ) lại thêm:
Ðạo-đức giảm, người lành giảm, bảy báu (Vàng, bạc, lưu-ly, pha-lê, xa-cừ, xích-châu, mã-não) giảm, ngũ cốc giảm vv….(chính là thời buổi hiện nay trở riết về sau).

****

 

GỞI BẠN ÐỒNG TU (2)

Sắc, tài, Danh, Lợi trọn đời mơ,
Ðâu nghĩ tàn hơi nấm mộ trơ.
Xin gắng lập tâm cầu giải-thoát,
Bằng không sanh-tử ắt bơ-vơ.
Trí-huệ làm gươm lần-lượt dứt,
Tham-hận sân-si những bợn nhơ.
Khắp khuyên liên-hữu từ nay tỉnh.
Gìn câu Glossary Link Phật hiệu hợp thời-cơ.

PHÁP-HOA TỰ Tucon, AZ
TỊNH-ÐỘ ÐẠO-TRÀNG
Trưởng-ban Hoằng-Pháp
Bồ-Tát giới BẢO-ÐĂNG

(Kính đề)