SANH, GIÀ, BỆNH, CHẾT khổ vì thân,
Thân có rồi không biết mấy lần !
Hởi khách hồng-trần ai hiểu thấu ‌
Xin vì ta tỏ ít lời phân.
Thế-sự muôn duyên đều giả-dối,
“Nhất-thiết hoàn không” nhắn thế-nhân.(1)
Xưa nay vạn hữu (2) sanh rồi diệt,
SANH DIỆT diệt rồi mới chứng chân (3)

Sa-môn THÍCH HẢI-QUANG.
( Hải-Quang thi-tập)

 

(1)- Câu nầy ý nói : Xin nhắn gởi đến mọi người một điều rằng :
– Tất-cả các việc trên đời nầy rồi cũng đều là “phù-không” mà thôi !
(2)- Vạn-hữu : những vật thể có hình, có tướng.
(3)- Câu nầy ý nói : (còn có sanh ắt phải còn có diệt)
Nếu như:
(Ai mà) diệt được cái SANH, DIỆT rồi thì chứng được giải-thoát, Niết-Bàn.