Đạo hành “Tứ-Tướng” tảo năng trừ,
Tham-chấp hà thời bạt thế cư ‌
Thúc-liễm thân-tâm trừ lậu-nghiệp,
Hoàn quy tự-tánh chứng chơn-như.
Nhược nhơn kiến-thủ sanh tà-vọng,
Khẩu, Ý, Thân thời tác-nghiệp dư.
Ðại-thánh thường tu “Như Thử Thị”,
Bồ-Ðề quả-mãn đại nhân-sư.

Sa-môn THÍCH HẢI-QUANG
(Hải-Quang thi-tập)

Tạm dịch:

PHƯƠNG-CÁCH
TU-HÀNH

Người tu “Bốn Tướng” (1) phải mau trừ,
Tham-chấp làm sao xuất-thế ư‌
Giữ kỹ thân-tâm trừ nghiệp quấy,
Ắt về “Tự-Tánh” (2) chứng chơn-như.
Nếu còn mãi tưởng sanh tà-vọng,
Khẩu, Ý, Thân liền tạo nghiệp dư (3).
Thánh-giả thường tu “Như Thị” (4) pháp,
Bồ-Đề thành-tựu đấng nhơn-sư.

Bồ-tát giới BẢO-ĐĂNG.
(dịch)

 

(1)- Tứ-Tướng : là Ngã-tướng, Nhơn tướng, chúng-sanh tướng, Thọ giả tướng. Ðây là bốn tướng của chúng-sanh.

(2)- Tự-tánh : là Chơn-tánh, Glossary Link Phật-tánh, Bổn-giác tánh v.v….(và còn có nhiều tên khác nữa).

(3)- Câu nầy ý nói : Thân, Khẩu, Ý tạo ra rất nhiều nghiệp dữ khiến cho bị đọa-lạc nhiều kiếp mà cũng còn “DƯ-THỪA” (tức là vẫn chưa hết những nghiệp-tội đã gây ra).

(4)- Như-Thị : là “Tịch-diệt” tướng, “Niết-bàn” tướng v.v…(và còn có nhiều tên khác nữa). Kinh có câu : “Như thị ngã văn”…