Sắc tài danh-lợi khách trần mơ,
Lôi cuốn người đời thấy ngẩn-ngơ.
Xin ngỏ cùng ai lời tỉnh-thức,
Quang-âm thấm-thoát tuổi không chờ.
A-DI khuyên gắng gìn tâm-niệm,
Già chết kề bên chớ nhởn-nhơ!
Sáu nẻo chuyền-xoay không lối thoát,
Luân-hồi sanh-tử rất bơ-vơ!
(Mong người quân-tử chớ thờ-ơ).

Bồ-tát giới BẢO-ÐĂNG (Cẩn-đề)