Thơ Khuyên Gắng Tinh-Tấn Niệm Phật

Thiệt vì sanh-tử phát Bồ-đề ‌
TÍN phải thâm-sâu mới được về.
NGUYỆN tâm quy-hướng trời AN-DƯỠNG,
HẠNH gắng chuyên-cần bớt ngủ-nghê.
Trưa, tối, sớm, khuya chuyên niệm Glossary Link PHẬT,
Ðừng ngại ngồi lâu mỏi với tê.
Khuyên ai đừng phụ ân sơn-hải, [1]
Tay vàng dìu-dắt thoát sông mê.
PHÁP-HOA TỰ Tucson, Arizona
Trưởng-ban Hoằng-pháp

Bồ-tát giới BẢO-ÐĂNG
(Cảm-đề)

[1] – Ân sơn-hải : là ơn tiếp-độ giáo-hóa cũa chư Phật (nói chung) và của đức A-DI-ÐÀ Như-Lai lớn như núi cao, biển rộng vậy.

(Phụ-chú: TÍN, NGUYỆN, HẠNH là tôn-chỉ chánh-yếu của Tịnh-độ pháp-môn. Người niệm-Phật muốn được vãng-sanh nhất-định phải gồm đủ hết tất-cả 3 phần nầy).