Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát

Bồ Tát QUÁN ÂM đẹp tuyệt vời,
Từ tâm nguyện độ khắp nơi nơi.
ĐẠI MINH LỤC TỰ vang lừng tiếng,
Bi tâm quảng đại tiếng để đời.
ĐẠI BI chơn ngôn hằng cứu khổ,
QUÁN ÂM CAM LỘ khắp cùng nơi.
Dắt dìu kẻ khổ không hề nản,
Soi xuống trần gian chiếu rạng ngời.

Btg. Bảo-Đăng