NHẪN

NHẪN điều khó nhẫn mới là hay,
NHẪN được chướng duyên mới thật tài.
NHẪN bất động TÂM hằng hỷ-lạc,
NHẪN rồi không nhớ chẳng bi-ai.
NHẪN chư vạn nhẫn hoàng-kim đắc,
NHẪN giữ thân-tâm tọa bửu đài.
NHẪN thọ đường tu nhiều khổ-lụy,
NHẪN thành trí-huệ đạo-tâm khai.

THÍCH HẢI-QUANG
(Hải-Quang Thi-tập)

******

Câu 1: NHẪN điều khó-nhẫn mới là hay.

Ý nói:

Những điều hay, những việc đau -khổ nào…. khó thể NHẪN nổi, mà mình vẫn NHẪN chịu được, vậy mới là hay người, giỏi.

Câu 2: NHẪN được chướng-duyên mới thật tài.

Ý nói:

Những điều “chướng-nạn” xảy đến mà mình vẫn cắn răng NHẪN chịu được, thì đó mới thật là một kẻ đại tài.

Câu 3: NHẪN bất-động Tâm hằng hỷ-lạc.

Ý nói:

Ngay đang trong khi NHẪN chịu các chướng duyên, khổ nạn như vậy…..mà TÂM vẫn luôn bất động và cảm thấy an-vui (vì mình đã làm được việc khó làm).

Câu 4: NHẪN rồi không nhớ chẳng bi-ai.

Ý nói:

Các chuyện buồn, đau, tức tối (mà người mang đến cho mình) chẳng những mình NHẪN chịu được rồi, mà lại còn quên bằng “NÓ” đi chớ chẳng lưu giữ (những thứ chướng duyên đó) ở trong

TÂM chi cả (vì NÓ chẳng đáng để luyến-lưu).

Câu 5: NHẪN chư vạn nhẫn hoàng-kim đắc.

Ý nói:

NHẪN được các điều “khó nhẫn” như thế chính là một việc vô cùng khó khăn, không phải là người lục-lục thường tài làm được đâu. Nếu như ta NHẪN mãi như vậy thì được bậc hiền thánh ngợi khen. Hiện thời sắc mặt hòa vui, kiếp sau sẽ được dung-nhau tươi đẹp còn hơn cả bông hoa.

Và trong tương-lai sẽ được đắc thành : NHẪN-NHỤC BA-LA-MẬT của hàng Bồ-Tát đại-sĩ giai-vị (Ðệ tam PHÁT QUANG ÐỊA).

Như thế há chẳng là quý-báu hơn cả vàng ròng ư ‌?

Câu 6: NHẪN giữ thân-tâm tọa bửu-đài.

Ý nói:

Còn nếu như biết (an) NHẪN trong đường tu (nhất là đối với Pháp-môn Tịnh-Ðộ) trọn đời chuyên-trì câu Niệm: NAM-MÔ A-DI-ÐÀ PHẬT không xao-lãng, ắt ngày lâm-chung, thần-thức sẽ được vãng-sanh trời TÂY, ngự vào một trong 9 phẩm sen giải-thoát.

Câu 7: NHẪN thọ đường tu nhiều khổ-lụy.

Ý nói:

Trên đường tu-tập, vì đó là lối cũ của chư Thánh-nhơn đã, đang và sẽ đi (tức là nếu như muốn được đắc thành THÁNH quaû).

Kinh PHÁP-CÚ có dạy:

“Không có ai trọn đời được khen, mà chẳng bị chê.

Cũng như:

Chẳng có ai trọn đời bị chê mà chẳng được khen”.

Cho nên:

Trong trọn cuộc đời của mình quyết-định:

Cũng có lúc được khen mà cũng có lúc bị chê.

Vì hiểu được điều nầy, cho nên TÂM mình vẫn an vui, nhẫn thọ các điều khó nhẫn vậy.

Câu 8: NHẪN thành trí-huệ đạo-tâm khai.

Ý nói :

Nếu như NHẪN được bằng một cách an-vui, chơn-thật, xả bỏ…..như vậy, ắt sẽ có ngày đạo-tâm rộng phát và đạt thành được Trí-huệ của bậc thánh-nhơn.

BẢO-ÐĂNG xin nguyện cho tất-cả quý bạn đồng tu, ít nhiều chi cũng nên cố-gắng học và hành được Hạnh “NHẪN” nầy…….

Mong thay,

(Kính bái)