Đức Phật Bậc Thầy Vĩ Đại Của Nhân Loại
Tỳ kheo: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ