Địa Ngục Trần Gian Và Nỗi Khổ Con Người
Tỳ kheo: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ