BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG
Pháp sư Thích Diễn Bồi giảng
Việt dịch: Tỳ kheo Thích Thiện Huệ
Sản xuất và Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ

 

Tải MP3
Tải Audio MP3