ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ NÓI CHÚ
Hán văn: Không rõ người dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

“Na mô bồ đà dạ
Na mô đà la ma dạ
Na mô tăng già dạ
Na ma a nhĩ đa bà dạ, đá tha già đa dạ, a la ha đê, tam miểu tam bồ đà dạ
Đá điệt tha: « A nhĩ lợi đê, a nhĩ lợi đô bà bề, a nhĩ lợi đá, tam bà bề, a nhĩ lợi đá, tỳ ca lan đê, già nhĩ nễ, già già na, kê lợi để ca lợi, bà la bà ba đá, xoa diệm, ca lợi (tất cả nghiệp ác ) toa bà ha ».

𑖡𑖦𑖺 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖺 𑖠𑖨𑖿𑖦𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖺 𑖭𑖽𑖑𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖀𑖦𑖰𑖝𑖯𑖥𑖯𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧 𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸 𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖺𑖟𑖿𑖥𑖪𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖭𑖽𑖥𑖪𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖪𑖰𑖎𑖿𑖨𑖯𑖡𑖿𑖝𑖸 𑖐𑖦𑖰𑖡𑖸, 𑖐𑖐𑖡 𑖎𑖿ì𑖨𑖿𑖝𑖿𑖝𑖰 𑖎𑖨𑖸, 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖢𑖯𑖢𑖝𑖯 𑖎𑖿𑖬𑖧𑖽 𑖎𑖨𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

Namo buddhāya
Namo dharmāya
Namo saṃghāya
Namaḥ ārya amitābhāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā: Amṛte, amṛtodbhave, amṛta saṃbhave, amṛta vikrānte gamine, gagana kìrtti kare, sarva pāpatā kṣayaṃ kare svāhā.

(Nếu hay như Pháp thọ trì, quyết định được sinh về nước của Đức Phật Di Đà).