Đức Phật A Di Đà Nói Chú

Đức Phật A Di Đà Nói Chú
Đại Tạng Kinh Chữ Việt

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ NÓI CHÚ
Hán văn: Không rõ người dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

“Na mô bồ đà dạ
Na mô đà la ma dạ
Na mô tăng già dạ
Na ma a nhĩ đa bà dạ, đá tha già đa dạ, a la ha đê, tam miểu tam bồ đà dạ
Đá điệt tha: « A nhĩ lợi đê, a nhĩ lợi đô bà bề, a nhĩ lợi đá, tam bà bề, a nhĩ lợi đá, tỳ ca lan đê, già nhĩ nễ, già già na, kê lợi để ca lợi, bà la bà ba đá, xoa diệm, ca lợi (tất cả nghiệp ác ) toa bà ha ».

𑖡𑖦𑖺 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖺 𑖠𑖨𑖿𑖦𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖺 𑖭𑖽𑖑𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖀𑖦𑖰𑖝𑖯𑖥𑖯𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧 𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸 𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖺𑖟𑖿𑖥𑖪𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖭𑖽𑖥𑖪𑖸, 𑖀𑖦𑖴𑖝 𑖪𑖰𑖎𑖿𑖨𑖯𑖡𑖿𑖝𑖸 𑖐𑖦𑖰𑖡𑖸, 𑖐𑖐𑖡 𑖎𑖿ì𑖨𑖿𑖝𑖿𑖝𑖰 𑖎𑖨𑖸, 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖢𑖯𑖢𑖝𑖯 𑖎𑖿𑖬𑖧𑖽 𑖎𑖨𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

Namo buddhāya
Namo dharmāya
Namo saṃghāya
Namaḥ ārya amitābhāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā: Amṛte, amṛtodbhave, amṛta saṃbhave, amṛta vikrānte gamine, gagana kìrtti kare, sarva pāpatā kṣayaṃ kare svāhā.

(Nếu hay như Pháp thọ trì, quyết định được sinh về nước của Đức Phật Di Đà).

Bài Viết Liên Quan

Đại Tạng Kinh Chữ Việt, Luật, Luật Tạng Kinh

Kinh Bảo Tích - Hội Ưu Ba Ly

HỘI ƯU BA LY (24) (Kinh Đại Bảo Tích) Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí phụng chiếu Hán dịch Tỳ Kheo Thích Nhất Chân Việt dịch   Phần I BẢN THỂ CỦA BỒ TÁT (Nguyện, Hành, Phương tiện, Công đức, Thần...
Đại Tạng Kinh Chữ Việt

Kinh Con Đường Của Mười Nghiệp Tốt Lành (Huyền Thanh)

KINH CON ĐƯỜNG CỦA MƯỜI NGHIỆP TỐT LÀNH Hán dịch: Đại Đường_ Vu Điền (Vương quốc Ku-stana ở Tây Vực, nay là Khotan) Tam Tạng THẬT XOA NAN ĐÀ (Śikṣānanda: Học Hỷ) phụng Chế dịch Việt dịch: HUYỀN THANH   Như vậy tôi nghe: Một...
Đại Tạng Kinh Chữ Việt

Kinh Anh Em Vua Rồng (Huyền Thanh)

KINH ANH EM VUA RỒNG Hán dịch: Đời Ngô_ Nước Nguyệt Chi (Kuṣana) Ưu Bà Tắc (Upāsaka: Cư sĩ) CHI KHIÊM Việt dịch: HUYỀN THANH   Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ngự ở Kỳ Hoàn A Nan Bân Đê A Lam (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma: vườn...
Bộ Luật, Đại Tạng Kinh Chữ Việt, Luật, Luật Bồ Tát, Luật Luận, Luật Tạng Kinh, Luật Thanh Văn, Nghi Thức Truyền Giới, Tạng Luật

Đại Tì Kheo Tam Thiêm Oai Nghi

ĐẠI TÌ-KHEO TAM THIÊN OAI NGHI Hán dịch: Hậu Hán, Tam tạng An Thế Cao người nước An Tức1. Việt dịch: Tì-kheo Thích Nguyên Chơn.   Quyển thượng Đệ tử Phật có hai thành phần là tại gia và xuất gia. Tại gia thì đầu tiên...
Bộ Luận Tập, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Kinh Chữ Việt, Kinh Thanh Văn, Tạng Luận

Kinh Na Tiên Tỳ Kheo (Cao Hữu Đính)

KINH NA TIÊN TỲ KHEO Việt dịch: Cao Hữu Ðính Dịch Việt   LỜI GIỚI THIỆU Na Tiên Tỳ Kheo Kinh là một bộ kinh phản ảnh đầy đủ những đường nét chính của Giáo lý Nguyên Thủy. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì...
Bộ Luật, Đại Tạng Kinh Chữ Việt, Luật, Luật Bồ Tát, Luật Tạng Kinh, Tạng Luật

Kinh Bồ Tát Thọ Trai

KINH BỒ TÁT THỌ TRAI Hán dịch: Cư sĩ Nhiếp Đạo Chơn đời Tây Tấn Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   Pháp Bồ-tát thọ trai có dạy: Tỳ-kheo tự quay về...