Đông Bắc Phương Tự Tại Thiên Ấn

Tay phải nắm quyền để ngay eo lưng. Dựng thẳng 5 ngón tay trái dính nhau, co lóng giữa 2 ngón Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh); 3 ngón Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ) Không (ngón cái) đều hơi cách nhau, liền thành.

Chân Ngôn là :

“Nẵng ma tam mãn đá bột đà nam. An, I xá nẵng duệ, sa phộc ha”

NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM _ OM I’SANÀYE SVÀHÀ

Hoặc Chân Ngôn là: ”An lỗ nại la gia, sa bà ha” 

OM _ RUDRÀYA SVÀHÀ