Tổng Tập Giới Pháp Xuất Gia
Sáu Giới Pháp Xuất Gia – Tỷ Kheo Ni Giới
Tỷ-kheo Trí Quang
Diễn đọc: Kim Phụng

 

Print Friendly, PDF & Email