Tổng Tập Giới Pháp Xuất Gia
Sáu Giới Pháp Xuất Gia – Thức Xoa Ma Na Ni Giới
Tỷ-kheo Trí Quang
Diễn đọc: Kim Phụng

 

Print Friendly, PDF & Email