Đại Tỳ Lô Giá Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp

Dịch âm: Huyền Thanh

 

Xin vui lòng nhấn vào link pdf để xem file PDF.

Print Friendly, PDF & Email