ĐẠI THẮNG KIM CƯƠNG PHẬT ĐỈNH NIỆM TỤNG NGHI QUỸ

KINH SỐ 980

Hán dịch: Nam Thiên Trúc_ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh đời Mạt Thế hiện 5 loại hào quang, từ trên đỉnh đầu phóng ra ánh lửa chiếu rọi hết thảy Ác Ma, Ác Quỷ trong 3 cõi chẳng tin Phật Giáo đồng thời đến thiêu đốt chúng.

Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pāṇi Bodhisatva) nhìn thấy tướng đó liền bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Lửa Trí của Như Lai thiêu đốt hết thảy Thiên Ma, Quỷ Thần gây hại cho chúng sinh khiến cho bọn chúng sợ hãi chẳng được an vui. Như vậy Đức Như Lai muốn nói Pháp nào? Nguyện xin Đức Như Lai diễn nói”

Bấy giờ, Đức Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana Buddha) bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng: “Có Minh Vương (Vidya-rāja) tên là Đại Thắng Phật Đỉnh Tâm Chú, tụng một biến thì sự mong cầu được đầy đủ. Đây là Minh Vương Tối Thắng (Vijaya Vidyarāja) trong 10 phương chư Phật. Nếu có Kim Cương Tử (Vajraputra: con của

Kim Cương) tụng đủ 5 vạn biến thì tất cả chư Phật, Đại Bồ Tát, Chúng Trời, Rồng,

Thiên Nữ ngày đêm thường ủng hộ khiến cho thành tựu ước nguyện” Lúc đó, Đức Như Lai nói Minh là:

Án, ma hạ phộc nhật-la sắt-nê sái, hồng, đát-lạc, hật-lị, ác, hồng

Hai tay cột buộc bên trong (Nội Phộc) co Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như Đỉnh Đầu. Đây gọi là Căn Bản Ấn, Nếu có chuyển ở đời Mạt Pháp thời các chúng sinh thường kết Ấn này trì niệm Chân Ngôn thì tất cả binh đao chẳng thể gây hại được, nước lửa chẳng thể nhận chìm đốt cháy được, Ác Ma Ác Quỷ chẳng thể làm hại được. Khi đi đứng nằm ngồi thì Chúng Thánh trong Kim Cương Thai Tạng đều đi theo ủng hộ.

Tiếp lại nói về phép vẽ Tượng. Vào ngày Phòng Tú (Anurādhā) trực trong kỳ Hắc Nguyệt, lấy mảnh lụa tơ trắng tinh trong sạch vẽ vị Đại Thắng Minh Vương đội mão Ngũ Phật, xuất hiện 12 cánh tay trụ Trí Quyền Ấn, cầm: Ngũ Cổ, Hoa Sen xanh, viên ngọc báu, Yết Ma, móc câu, sợi dây, cái khóa…ngồi yên trên hoa sen trắng ngàn cánh, thân có màu như ánh sáng trắng, toàn thân thành ánh lửa. Bốn góc vẽ 4 vị Minh Vương

Góc Đông Nam vẽ Bất Động Kim Cương (Acala Vajra)

Góc Tây Nam vẽ Mã Đầu Kim Cương (Hayagrīva Vajra)

Góc Tây Bắc vẽ Lục Túc Kim Cương (Yamāntaka Vajra)

Góc Đông Bắc vẽ Dược Xoa Kim Cương (Yakṣa Vajra)

Vẽ 4 vị Minh Vương này đều cầm khí trượng hiện thành thế cực mãnh lợi. Tiếp theo vẽ các Thiên Vương (Devarāja) của 8 phương đều có quyến thuộc cung kính vây quanh.

Nếu người hành Chân Ngôn muốn cúng dường thì ở trong Tịnh Thất, núi, rừng hoặc nơi thanh tịnh đốt hương, rải hoa mùa, niệm tụng Chân Ngôn 50 vạn biến ắt Ta và 8 vị Phật Đỉnh, vô lượng Trời, Bồ Tát, Kim Cương sẽ hiện thân thường tùy theo ý mà giúp đỡ.

Nếu có chúng sinh mỗi ngày tụng trì Chân Ngôn này thì trong đời hiện tại sẽ hơn hẳn tất cả Người Trời. Đời sau có thân như Biến Chiếu Tôn (Vairocana Nātha). Người trì Ấn Chân Ngôn này hay thành tựu 10 loại ước nguyện.

Lại nữa, nếu có Hành Giả làm mọi loại Giáng Ma với tất cả Pháp A Vĩ Xa (Āviśa: Pháp Biến Nhập) thì Ta làm thành 10 ngàn vị Kim Cương Đồng Tử (Vajra Kumāra) tùy theo ý mà thường trụ bên cạnh người trì tụng.

Nếu có Tâm Bi đứng ghét người khác, quán chữ HỒNG (HŪṂ) trên trái tim. Đi, đứng, nằm, ngồi trụ vào Bản Tôn Tam Ma Địa sẽ thành tựu tất cả nguyện, các Hữu Tình nhìn thấy đều vui vẻ yêu nhớ. Người này như Biến Chiếu Tôn, vô lượng chư Phật đều ủng hộ chẳng bỏ rơi.

Nếu người hành Chân Ngôn chẳng khởi Tham, Sân, Si, phiền não lại thâm sâu Quy Mệnh Tam Bảo, đem căn lành hồi hướng cho 6 nẻo ắt mau chứng Vô Thượng Bồ Đề

Hành Giả đi đến các chỗ ô uế thì dùng Ô Sắt Khu Ma Kim Cương (Ucchuṣma Vajra: Uế Tích Kim Cương) Chú Ấn gia trì 5 nơi trên thân. 4 ngón tay nắm Quyền, duỗi thẳng ngón cái. Mật Ngôn là: “Án, câu-lộ đà nẵng, hồng, nhược

 

ĐẠI THẮNG PHẬT ĐỈNH NIỆM TỤNG NGHI QUỸ

_Hết_

04/08/1997