CỰC LẠC NGUYỆN VĂN

KINH SỐ 935

Hán dịch: Chùa Phước Cổ ĐẠT LẠT MA MỘC ĐAN ĐẠT NHĨ KIẾT soạn
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Bố Thí phước đức không tận rất ít có
Mỗi niệm hay khiến xa lìa các thứ nạn
Xem khắp Hữu Tình như là con mồ côi
Trước Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ lễ lạy

Tiếp đến lễ lạy Phật Thích Ca
Xưng tán ngợi khen việc làm tốt
Cầu sanh Cực Lạc Nguyện Văn này
Do vì Từ Bi nên cố gắng
Thiện ác các thứ Vô Minh che
Trời Người mạng sống không bền chắc
Thương yêu cột trói nẻo Luân Hồi
Ngụp lặn chìm nơi ba biển độc
Bệnh, già các thứ thật ghê thay
Chí quyết thoát ly biển sanh tử
Không tham các Dục phải trầm luân
Không chỗ dựa nương cầu cứu độ
Đem hết lòng thành nguyện hiến dâng
Cứu độ chúng con: Di Đà Phật
Quán Âm, Thế Chí, các Bồ Tát
Cùng với quyến thuộc lại vây quanh
Bởi lũ chúng con nhiều số kiếp
Phát lời Thệ Nguyện chẳng hề quên
Mau chóng như chim dang cánh rộng
Từ Bi thương xót giáng Đạo Tràng.

Phục nguyện: con và tất cả chúng sanh đầy đủ Phước Trí, hai món tư lương. Khi mạng chung được gần gũi thấy Phật Di Đà, hai vị Bồ Tát: Quán Âm, Thế Chí cùng các quyến thuộc trước sau vây quanh. Bấy giờ đối với Phật và quyến thuộc sanh lòng tôn kính chí thành không bị khổ vì sự chết chóc, không xa lìa Tâm thành kính, cùng thấy được Cảnh Giới nên niệm không gián đoạn. Tám Đại Phật Tử dùng các Thần Biến đi đến chỉ lối đưa đường dẫn về Cực Lạc. Theo đây mà được về cảnh giới Thù Thắng của Phật, sanh nơi hoa sen báu, phát căn lành Chủng Tánh Đại Thừa.

Khi vừa sanh ra, tất cả các Pháp: Tổng Trì, Thiền Định, Vô Duyên Đạo Tâm, Vô Tận Biện Tài, các công đức thù thắng đều có đầy đủ. Nương vào Đạo Sư A Di Đà Phật cùng mười phương chư Phật, Bồ Tát thảy đều hoan hỷ, được thọ các Pháp Đại Thừa, nơi nghĩa các Pháp trong khoảng chốc lát đều được thấu hiểu.Lại nương Thần Biến vô ngại đến khắp các cõi nước của chư Phật, rộng làm các Hạnh Bồ Tát. Nguyện được đầy đủ.

Khi được sanh ra nơi cõi Phật rồi, khởi Tâm dõng mãnh Từ Bi , dùng Thần Biến không ngăn ngại đến các Cõi nhơ uế vì các chúng sanh, theo Nhân Duyên của chúng mà giáo hóa. Nguyện tất cả đều xưng tán và an ở nơi Đạo thanh tịnh của chư Phật, làm những việc hiếm có mau được đầy đủ, lợi ích vô biên chúng sanh, làm cho tất cả mau được Quả Phật.

Nguyện khi con lâm chung
Di Đà và quyến thuộc
Rõ ràng hiện trước mắt
Khiến cho con tin chắc
Nơi thân Trung Ấm được
Các Phật Tử dẫn đường
Sanh về nơi Tịnh Độ
Trở lại cứu Hàm Linh

Cảnh Giới thù thắng trên, nếu chưa được sanh vào. Nguyện xin đời đời kiếp kiếp thường gặp Phật Pháp. Trong các Kinh Điển liễu ngộ: Văn, Tư , Tu . Nguyện được thân thanh tịnh. Được thân này rồi, nơi bảy Đức trang nghiêm, Nguyện không xa lìa, nơi tất cả mọi lúc luôn luôn nhớ niệm đời trước. Nguyện được Túc Mệnh Trí.

Đời đời kiếp kiếp thấy Tam Hữu , Sanh Tâm nhàm lìa. Nơi công đức Giải thoát, khởi Tâm ham vui, ưa nơi Phật Đạo. Nguyện được xuất gia. Khi được xuất gia, nơi các chỗ ác tâm không nhiễm đắm , giữ gìn Giới Cấm đầy đủ, đắc Đại Bồ Đề. Nguyện như Đại Tỳ Kheo của Phật A Súc.

Lại đời đời kiếp kiếp, nơi các Pháp sạch dơ, nghĩa lý đều rõ, mau được Đạo Quả. Nơi văn nghĩa các Pháp giữ gìn không mất các tổng trì. Nguyện đầy đủ cả.Ghi nhớ các Pháp không quên nơi các khổ, các thời.Nguyện được thanh tịnh biện tài vô ngại.

Lại đời đời kiếp kiếp, các môn Định như: Lăng Nghiêm… Nhẫn Nhục, cho đến Ngũ Nhãn, sáu cảnh giới thần thông. Nguyện đều được tất cả.

Lại đời đời kiếp kiếp, tự có sức lực, phân rõ các thứ Thiện Ác. Nguyện được Trí Huệ rộng lớn.

Nơi các Pháp Nhiễm Tịnh, nghĩa lý sâu xa thảy đều hiểu thấu không có lẫn lộn. Nguyện được Lợi Minh Trí Huệ.

Nếu có chỗ chưa rõ, chưa hiểu, sanh Tâm nghi ngờ. Khi vừa khởi Tâm đều bị tiêu diệt không sót. Nguyện Tốc Kiến Trí Huệ được đầy đủ.

Thấy người không đủ sức phân tách Nghĩa Lý Diệu Pháp. Nguyện được Thậm Thâm Trí Huệ.

Nói chung trình bày các tội về Trí Huệ và nghĩa lý Văn Chương khó hiểu thảy đều trình bày mổ xẻ rõ ràng, từ phương tiện Chánh Trí tu Hạnh Bồ Tát mau đến bờ kia. Nguyện được như Văn Thù Bồ Tát.

Như vậy vì lợi ích rộng lớn, nguyện mau được các món Trí Huệ sâu xa, tùy Duyên gìn giữ, chiết phục các Tà Kiến khiến Kẻ Trí hoan hỷ, nghe Phật nói Pháp, hay rõ ràng giải nói . Nguyện có Trí Huệ Đáo Bỉ Ngạn.

Lại đời đời kiếp kiếp, vì trọng tự lợi đối với các Hạnh to lớn của Bồ Tát sanh lòng thoái chuyển, nguyện đều chặt đứt. Dùng Tâm dõng mãnh làm lợi ích cho kẻ khác đều đến bờ kia, tùy theo phương tiện, nơi Đạo Bồ Đề làm hạnh Bồ Tát đến cuối cùng. Nguyện được như Quán Tự Tại Bồ Tát.

Lại đời đời kiếp kiếp, tu hành lợi mình lợi người, trừ dẹp Tà Ma Ngoại Đạo và tất cả thời , tùy phương tiện sức lực tu hạnh Bồ Tát cho đến rốt ráo. Nguyện được như Bí Mật Chủ Kim Cang Thủ Bồ Tát.

Lại đời đời kiếp kiếp, luôn luôn tinh tấn, làm đủ các Hạnh vi diệu của Bồ Tát mới phát Tâm, không một giây phút ngừng nghỉ. Từ nơi Hạnh Đại Tinh Tấn đó, mau được Bồ Đề. Nguyện được như Vô Đẳng Thích Ca Vương Phật.

Lại đời đời kiếp kiếp, trừ diệt sự gián đoạn trong khi tu tập, thân tâm có bệnh thời niệm danh hiệu của Phật tức hay trừ các sai lầm của Thân Khẩu Ý. Nguyện được như Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Lại đời đời kiếp kiếp, nếu muốn sống lâu, xưng danh hiệu Phật tức hay trừ diệt hoạnh tử. Nguyện được như Vô Lượng Thọ Như Lai.

Nếu Thọ Chướng (chướng nạn của mạng sống) đến tức thấy Cứu Tế Vô Lượng Thọ dùng 4 nghiệp, tùy nghiệp hiện thân (Noãn, thai, thấp, hóa) điều phục, được thấy thân Ngài. Nguyện thọ chướng thảy đều diệt sạch.

Khi được hiện thân hóa độ tức biết được sống lâu, không còn tạo ác nghiệp. Chí thành nương theo Lực này sanh về các cõi. Nguyện không xa lìa Phật Vô Lượng Thọ, gần gũi các Thiện Tri Thức.

Lại nguyện đời đời kiếp kiếp được đầy đủ các công đức căn bản Xuất Thế Gian, đầy đủ căn tánh Đại Thừa. Nguyện Thiện Trí Thức Sư hoan hỷ hộ trì. Khi được hộ trì, ở trước Thiện Trí Thức Sư được sanh lòng tin bền chắc không lui sụt. Nguyện được hoan hỷ.

Lại Thiện Trí Thức Sư dạy bảo, các lời dạy bảo đều nhớ đầy đủ, theo đó tu tập. Nguyện được rốt ráo dầu trong chốc lát , Nguyện không bị bạn ác sai khiến.

Lại đời đời kiếp kiếp, tin sâu nhân quả và Tâm xa lìa. Thấy biết rõ ràng Tâm Bồ Đề. Không thù ghét, ganh tỵ. Nguyện thường không gián đoạn.

Dầu sanh nơi nào đều theo Thân Khẩu Ý tu các căn lành, thảy đều vì lợi tha. Nguyện thành Thanh Tịnh Bồ Đề.

Chỉ có Quả Phật là trên hết
Dầu con hiện nay chưa chứng được
Nguyện thân trong sạch để lo tu
Đời d0ời kiếp kiếp được xuất gia
Biện Tài, Thiền Định, các Thần Thông
Giữ gìn vô biên các công đức
Mau được Trí Huệ lớn vô cùng
Cứu cánh Bồ Đề mau chứng được
Tướng đoản mệnh hiện ra trước mắt
Phật Di Đà theo nghiệp hiện thân
Diệt trừ tất cả nghiệp chết oan
Mau được đủ đầy Tánh không chết (Vô Tử Tánh)
Lại nguyện đời đời Vô Lượng Thọ
Gần gũi giữ gìn Đại Thừa Sư
Phật đã nói ra các Ý màu
Siêng năng tu tập không biếng trễ
Xả bỏ chúng sanh vì tự lợi
Phân biệt các Tâm nguyện chẳng sanh
Vì Hạnh lợi tha không nhàm mỏi
Phương Tiện Trí Huệ thảy đều dùng
Nay con trì niệm xưng danh hiệu
Tiêu trừ tội chướng đắc Đạo Quả
Xin nguyện nơi đây thành Tịnh Thổ
Theo Đại Thừa tu các Pháp Môn
Phật Tử cứu thoát đã dẫn đường
Làm Hạnh Bồ Tát vì lợi ích
Tất cả mong cầu đều đầy đủ
Theo ý khởi lên tức được thành
Di Đà, Thích Ca cùng Di Lặc
Văn Thù, Mật Chủ, Quán Thế Âm
Cùng với quyến thuộc của chư Phật
Nguyện này mau chóng được tròn đầy.

CỰC LẠC NGUYỆN VĂN (Hết)

Mùa Hạ năm Bính Tý 1996