Chỉ Dẫn Lúc Lâm Chung
Drikung Garchen Phuntsok Choling dịch Anh-Việt
Diễn đọc: Thy Mai, Tuấn Anh, Hoàng Ly

 

Print Friendly, PDF & Email