BẢY NGÀY KHAI THỊ PHẬT THẤT
Hòa thượng Thích Diệu Liên
 Việt dịch: Thích Tâm An
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học