Tam Bảo Cảm Ứng Lược Yếu Lục
Thích Tữ Phi Trược ghi tập
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Bình Nguyên