365 Lời Khuyên Tâm Huyết Của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Matthieu Ricard ghi chép và sắp đặt bản gốc
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Bình Nguyên