Bát Quan Trai Giới Thập Giảng
Thích Diễn Bồi
Thích Thiện Huệ dịch

Mục Lục