PHẠM VÕNG KINH BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ
Hán văn: Pháp sư Thích Diễn Bồi giảng
Việt dịch: Sa môn Thích Trí Minh
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Giọng đọc: Huệ Tâm

 

 

Hồi hướng công đức

 

Nguyện hồi hướng công đức này cho hương linh ông Cao Xuân Hải, pháp danh Đức Hà sinh ngày 06 tháng 02 năm 1953, mất lúc 13h 55 ngày mùng 07 tháng Giêng năm Nhâm Dần (07/02/2022) tại Phường 13  quận Phú Nhuận nước Việt Nam thọ 71 tuổi. Nguyện Tam Bảo gia trì cho hương linh Cao Xuân Hải, pháp danh Đức Hà, tâm trí sáng tỏa tốc xả mê đồ, nương vào chư Phật đại nguyện vĩnh viễn thoát cảnh tam đồ, thường sanh chốn an vui.

Cầu nguyện đức Từ phụ từ bi phóng quang gia hộ cho hương linh Cao Xuân Hải, pháp danh Đức Hà cùng lìa khổ được vui, đồng đới nghiệp vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật, thùy từ chứng minh.