BẢO SINH ĐÀ LA NI
Soạn dịch: HUYỀN THANH

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖩𑖎𑖿𑖬𑖿𑖦𑖰-𑖓𑖡𑖿𑖟𑖿𑖨-𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖦𑖜𑖿𑖚𑖰𑖝-𑖪𑖰𑖟𑖿𑖧𑖽-𑖝𑖸𑖕𑖎𑖲𑖫𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨-𑖨𑖯𑖕𑖯𑖧
𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧 𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸 𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧 𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖨𑖝𑖿𑖡𑖸 , 𑖨𑖝𑖿𑖡 𑖎𑖰𑖨𑖜𑖰, 𑖨𑖝𑖿𑖡 𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖦𑖜𑖿𑖚𑖰𑖝𑖸, 𑖨𑖝𑖿𑖡 𑖭𑖯𑖠𑖡𑖰, 𑖨𑖝𑖿𑖡 𑖢𑖿𑖨𑖯𑖢𑖿𑖝𑖰 𑖨𑖝𑖿𑖡 𑖄𑖟𑖿𑖐𑖝𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO RATNA-LAKṢMI-CANDRA-PRATIMAṆḌITA-VIDYAṂ-TEJAKUŚEŚVARA-RĀJĀYA
TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA TADYATHĀ: RATNE , RATNA KIRAṆI, RATNA PRATIMAṆḌITE, RATNA SĀDHANI, RATNA PRĀPTI RATNA UDGATE SVĀHĀ

_Ý nghĩa của Đà La Ni này là:
NAMO RATNA-LAKṢMI-CANDRA-PRATIMAṆḌITA-VIDYAṂ-TEJAKUŚEŚVARA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE
SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Bảo Cát Khánh Nguyệt Nghiêm Sức Minh Uy Quang Tạng Tự Tại Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác
TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là
RATNE: Vật báu
RATNA KIRAṆI: Sự chói sáng của vật báu
RATNA PRATIMAṆḌITE: sự trang hoàng bằng vật báu
RATNA SĀDHANI: Nghi thức báu
RATNA PRĀPTI: Đắc được báu
RATNA UDGATE: Phát sinh báu
SVĀHĀ: Quyết định thành tựu

_Nếu có chúng sinh nào đối với danh hiệu Như Lai Đà La Ni này, thọ trì cúng dường thì đời đời người ấy được Địa Vị Chuyển Luân (Chuyển Luân Vị), thành tựu Phạm Hạnh, đủ Đại Thần Thông, được mười loại Đà La Ni. Lại được gặp hằng hà sa đẳng chư Phật Như Lai mà chẳng hề có hư vọng. Trải qua câu đê kiếp thường chẳng đi vào nẻo Luân Hồi, chẳng cắt đứt hạt giống Bồ Đề, chẳng mất Tâm Bồ Đề, diệt hết tất cả tội, được Báo Thân Như Lai.

Nếu có người trì tụng mãn 7 ngày thì người ấy sẽ được Thiên Nhãn thanh tịnh. Nếu người kia được nghe (Đà La Ni này) qua lỗ tai thì luôn luôn ghi nhớ và quyết định được Bồ Đề. Hết thảy mọi căn lành đã tạo được ở đời quá khứ đều được hiện tiền.
Nếu truyền cho một người đã gây ra tội nghiệp Vô Gián thì tội đó đều được trừ diệt và cắt đứt hẳn sự luân hồi. Người đó chẳng bị nước, lửa, trộm, cướp, xâm hại,được đầy đủ các căn, chẳng sinh mọi bệnh, chẳng bị dính mắc Quỷ Mỵ, mọi nơi yêu kính, đời sau được thọ trì Pháp vi diệu của Như Lai, cúng dường chư Phật.

Nếu có người nghe xong mà Tâm vui vẻ, lễ bái, ca ngợi thì người ấy có Công Đức vô lượng vô biên, đời đời trong miệng tỏa ra mùi thơm vi diệu bao trùm một Do Tuần. Trên thân thể, trong mọi lỗ chân lông luôn có hào quang thường tự chiếu sáng, thuờng làm mọi việc thắng lợi của Như Lai, như Ngài A Nan Đà, có đủ Công Đức như vậy chẳng thể luận bàn .

11/08/2015