Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký
Hán văn: Pháp sư Thích Diễn Bồi
Việt dịch: Sa môn Thích Trí Minh

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Do nhiều quý thầy và Phật tử thư về yêu cầu trình bày lại và rõ ràng cho bộ sách này theo từng cột. Nay chúng tôi thể theo nguyện vọng mà trình bày lại từng cột chánh để quý thầy và Phật tử tiện tra cứu. Xin hồi hướng công đức này cho tác giả, dịch giả và quý Phật tử đã tham gia đánh máy.