BÁT NHÃ VĂN TRÌ BẤT VONG TÂM ĐÀ LA NI
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Đà La Ni này được tạo thành bởi hai Đà La Ni là: Bát Nhã Văn Trì Bất Vong Đà La Ni và Bát Nhã Tâm Đà La Ni

1_Bát Nhã Văn Trì Bất Vong Đà La  Ni

𑖡𑖦𑖺 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸 𑖢𑖿𑖨𑖕𑖿𑖗𑖯-𑖢𑖯𑖨𑖦𑖰𑖝𑖯𑖧𑖸_ 𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖫𑖿𑖨𑖱𑖧𑖸 𑖫𑖿𑖨𑖱𑖧𑖸 𑖫𑖿𑖨𑖱𑖧𑖸_ 𑖫𑖿𑖨𑖱𑖧𑖸𑖬𑖰  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO BHAGAVATE PRAJÑĀ-PĀRAMITĀYE_ TADYATHĀ: ŚRĪYE ŚRĪYE ŚRĪYE_ ŚRĪYEṢI  SVĀHĀ

2_Bát Nhã Tâm Đà La Ni

𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖭𑖿𑖦𑖴𑖝𑖰𑖧𑖸 𑖭𑖿𑖦𑖴𑖝𑖰𑖧𑖸 𑖫𑖿𑖨𑖸𑖬𑖿𑖙 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

TADYATHĀ: SMṚTIYE SMṚTIYE ŚREṢṬHA SVĀHĀ

Chí Tâm tụng thì được sức chẳng quên, nghe giữ tất cả. Tụng mười vạn biến cho đến một trăm vạn thì không có gì chẳng hiệu nghiệm, trừ kẻ chẳng chí  Tâm.

_Ý nghĩa của hai Đà La Ni này  là: 1_Bát Nhã Văn Trì Bất Vong Đà La Ni:

Namo Bhagavate prajñā-pāramitāye: Quy mệnh Đức Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tadyathā: như vậy, liền nói Chú là

Śrīye śrīye śrīye: Cát Tường, tốt lành, hạnh  phúc

śrīyeṣi: Bảo dưỡng hạnh phúc cát  tường

svāhā: quyết định thành tựu

2_Bát Nhã Tâm Đà La Ni: Tadyathā: như vậy, liền nói Chú là Smṛtiye  smṛtiye: ghi nhớ, ghi nhớ

śreṣṭha  svāhā: quyết định thành tựu sự tối  thắng

22/08/2015