BẢO TẠNG LUẬN
Thiền sư Tăng Triệu
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực
Diễn đọc: Thy Mai