TẤT CẢ NHƯ LAI NÓI
BÀI TÁN 108 TÊN CỦA PHẬT ĐỈNH LUÂN VƯƠNG

KINH SỐ 960

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ tất cả Như Lai nói 108 tên của Vô Lượng Công Đức Đại Minh Chú Chủ Chuyển Luân Vương. Liền nói Tán là:

Quy mệnh Tối Thượng Sư
Nhất Thiết Thế Gian Chủ
Luôn ôm Đại Từ Bi
Hiển dương Đại Danh Xưng
Thập Lực Đại Trượng Phu
Phước Đức vượt ba cõi
Đầy đủ tất cả tướng
Cùng làm nhóm Phước lớn
Lại tên Đại Tự Tại
Nhất Thiết Phật Đỉnh Vương
Chuyển tất cả Chú Luân
Thành tựu câu Chính Pháp
Thánh Trí khéo thông đạt
Tất cả đều giải thoát
Luôn làm Đại Chủ Tể
Vượt tất cả hàng Trời
Làm tượng Đại Thiền Định
Bình đẳng nhìn chúng sinh
Đầy đủ Trí vô biên
Không thật, không chẳng thật
Không một cũng không hai
Hiệu là Đại Tiên Thiên
Rat hiếm có ở đời
Xưa nay tướng Tịch Diệt
Trong sạch mà không dơ
Khéo vào Tính không tận
Rộng lớn không sợ hãi
Chẳng đoạn cũng chẳng phá
Không tưởng cũng chẳng không (Amogha: Bất Không)
Hay buông xả vạn Hữu
Chẳng dính như hư không
Diệu Sắc (Surūpa:hình chất màu nhiệm) tức Không Sắc (Śūnya-rūpa: hình chất trống rỗng)
Tướng hiền (thiện tướng) sinh điềm lành (thiện thụy)
Vắng lặng thường quyết định
Ý lành (thiện ý) sinh Diệu Phạm (Su-brahma)
Làm tượng trong Trời ấy
Tự tại rộng vô biên
Công Đức nhiều vô biên
Tâm miệng khó nghĩ bàn
Vô đẳng vô đẳng đẳng
Chân Tượng (tượng chân thật) rộng vô biên
Rốt ráo không thể hơn (vô năng thắng)
Trong vô biên Thế Giới
Tất cả đều cung kính
Chủ tất cả Chú Tượng
Tượng này chưa từng có
Tượng hiền (thiện tượng) khó có tượng
Thiên Nhãn với ba mắt
Ba giải thoát chân thật
Thật Ngữ (lời chân thật) thật vắng lặng
Thật Pháp (Pháp chân thật) trụ thật tế
Suy nghĩ Diệu Pháp Thân
Lặng sáng (trạm nhiên) thường lâu bền
Tính không dơ, quyết định
Phong Thiên và Nguyệt Thiên
Nhật Quang với Diệu Ý
Văn tự, băm sáu (36) chữ
Một Chú, Nhất Tự Vương
Một Trí, tất cả Trí
Tự Tại, Đại Tự Tại
Phạm Thiên, Na La Diên
Một Phật, một Pháp Tướng
Một Trời ở một Chúng
Một định, một tương ứng
Trong tất cả Thế Gian
Cao đàm (bàn luận cao cả) mọi Diệu Pháp
Dùng ánh sáng Thần Thông
Hóa sáng tất cả chốn
Sức uy đức đại quang (ánh sáng to lớn)
Làm chủ tất cả Trời
Chủ tất cả Phật Pháp
Chủ tất cả Pháp Trí
Nhóm Công Đức không tận
Đấy tên trăm lẻ tám (108)

TẤT CẢ NHƯ LAI NÓI
BÀI TÁN 108 TÊN CỦA PHẬT ĐỈNH LUÂN VƯƠNG
_ Hết_

23/02/2010