THIÊN QUANG NHÃN CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺  𑖭𑖮𑖭𑖿𑖨-𑖥𑖳𑖕𑖧  𑖭𑖮𑖭𑖿𑖨-𑖕𑖿𑖪𑖩-𑖡𑖸𑖝𑖿𑖨𑖸  𑖦𑖮𑖯- 𑖢𑖟𑖿𑖦-𑖨𑖯𑖕   𑖭𑖨𑖿𑖪   𑖀𑖢𑖯𑖧-𑖕𑖮𑖯𑖧 𑖪𑖰𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠

NAMO  SAHASRA-BHŪJAYA  SAHASRA-JVALA-NETRE  MAHĀ- PADMA-RĀJA   SARVA   APĀYA-JAHĀYA VIŚUDDHA.

𑖌𑖼  𑖪𑖕𑖿𑖨  𑖠𑖨𑖿𑖦  _  𑖪𑖰𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠  𑖢𑖟𑖿𑖦-𑖭𑖝𑖿𑖪  𑖮𑖱𑖝 𑖭𑖿𑖣𑖨𑖜  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ  VAJRA  DHARMA  _  VIŚUDDHA  PADMA-SATVA  HĪTA SPHARAṆA  SVĀHĀ

𑖌𑖼_  𑖭𑖨𑖿𑖪-𑖓𑖎𑖿𑖬𑖲  𑖕𑖘𑖯𑖧  𑖠𑖯𑖨𑖜𑖰  𑖂𑖡𑖿𑖟𑖿𑖨𑖱𑖧  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ_  SARVA-CAKṢU  JAṬĀYA  DHĀRAṆI  INDRĪYA  SVĀHĀ

Pháp Chú này là Tâm Đại Bi của Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, hay phá nát 25 Hữu (25 cõi) khiến cho đạt được sự thanh tịnh thù thắng, dứt trừ tất cả đường ác, khai mở Thiên Nhãn, gìn giữ các Căn khiến cho thành tựu mọi điều tốt lành, được mọi sự lợi ích lớn. Nếu phát nguyện sinh về Thế Giới Cực Lạc thì khi chết sẽ được hóa sinh trong hoa sen tại Thế Giới này, gặp Phật nghe Pháp, thành chứng Bồ  Đề

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  SAHASRA-BHŪJAYA  SAHASRA-JVALA-NETRE MAHĀ- PADMA-RĀJA SARVA   APĀYA-JAHĀYA   VIŚUDDHA:  Quy  mệnh  Thiên  Thủ Thiên Quang Nhãn Đại Liên Hoa Vương diệt trừ tất cả đường ác khiến cho thanh tịnh

OṂ  VAJRA  DHARMA_ VIŚUDDHA-PADMA-SATVA  HĪTA SPHARAṆA

SVĀHĀ: Quy mệnh Kim Cương Pháp là đấng Thanh Tịnh Liên Hoa Hữu Tình hay làm lợi ích cho tất cả thành tựu mọi sự tốt  lành

OṂ_ SARVA-CAKṢU  JAṬĀYA  DHĀRAṆI   INDRĪYA SVĀHĀ: Hãy phát sinh tất cả loại mắt gìn giữ các Căn khiến cho thành tựu mọi sự tốt  lành