Bậc Thang Giác Ngộ
Tsong Kha Pa
Việt dịch: Tỳ kheo Thích Pháp Chánh
Diễn đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email