HỌC PHẬT TAM YẾU
Đại sư Ấn Thuận
Dịch Việt: Thích Pháp Chánh
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Print Friendly, PDF & Email