BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

27_ Bảo Loa Thủ (Tay cầm vỏ ốc báu):

_Tay thứ tư trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kula) của Mật Pháp, là Pháp Câu Triệu (Akarsani)

_Câu thứ 27 trong văn của bài Chú là:”Câu lô câu lô” dịch nghĩa là tác Pháp tức Bảo Loa Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên  Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 30 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn hô triệu (kêu gọi) tất cả chư Thiên, Thiện Thần thì nên cầu nơi tay Bảo Loa (cái loa báu)”.

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 27:

“Nếu người nào vì hô triệu tất cả chư Thiên, Thiện Thần thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái Loa báu (vỏ ốc báu)”

_Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 28 là:

-Nếu vì hô triệu tất cả Thiện Thần cầu xin thủ hộ thì nên tu pháp Bảo Loa, tượng TRÌ LOA QUÁN TỰ TẠI….Xong tay trái cầm cái Loa báu, tay phải nắm quyền duỗi ngón Phong (ngón trỏ) làm thế kêu gọi, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn đó là chắp hai tay lại giữa rỗng, co 2 ngón phong (2 ngón trỏ) đều buộc ở lưng 2 ngón cái . Hai Không (2 ngón cái) đều ló ra giữa khe của 2 ngón trỏ và giữa, dùng miệng làm thế thổi.

Chân Ngôn là:

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) MA HA ĐẠT MA NGỘT LÝ (Đại pháp âm) ÁM (Tràn khắp cả ) TÁT PHỘC ĐỀ BÀ NẴNG NGA (Tất cả Trời Rồng) DƯỢC KHẤT XOA (Dược Xoa ) DUỆ Ế DUỆ TỨ ( mau đến) LA KHẤT XOA LA KHẤT XOA HÀM (ủng hộ ) SA PHỘC HẠ