BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

40_ Bồ Đào Thủ (Tay cầm chùm Bồ Đào):

_ Tay thứ tám trong tám tay thuộc Ma Ni Bộ (Mani-kula) của Mật Pháp, là Pháp Tăng Ích (Va’sikarana)

_ Câu thứ 66, 67 trong văn của bài Chú là:”Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha” dịch nghĩa là thành tựu vô lượng tức Bồ Đào Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 41 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn có được quả trái, các thứ lúa gạo thì nên cầu nơi tay Bồ Đào”.

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 40:

“Nếu người nào vì quả trái, các thứ lúa đậu thì nên cầu nơi bàn tay cầm chùm Bồ Đào”.

_Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 40 là:

Nếu vì thành tựu ngũ cốc, tất cả thực vật nên tu Pháp Bồ Đào. Tượng HỘ ĐỊA QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT…. chỉ có tay trái cầm chùm Bồ Đào, tay phải là thế Thí Nguyện Khế, tượng đó thành rồi.

Tướng Ấn là: quyền trái đặt ở eo, tay phải duỗi các ngón ấn lên mặt đất.

Chân Ngôn là:

ÁN_ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TẤT ĐÀ ĐẠT LA NI, SA LA, SA LA (địa vị thành tựu) SA PHỘC HẠ