BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

25_ Hồng Liên Hoa Thủ (Tay cầm hoa sen hồng):

_Tay thứ bảy trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kula) của Mật Pháp, là Pháp Kính Ai (Pustika)

_Câu thứ 70, 71 trong văn của bài Chú là:”Ba đà ma yết tất đá dạ, sa bà ha” dịch nghĩa là thành tựu Thiện Thắng tức Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 22 trong Kinh Văn:

“Nếu mong cầu sinh về các Cung Trời thì nên cầu nơi tay Hồng Liên Hoa (Hoa Sen hồng)”.

_Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 25:

“Nếu người nào vì sinh về cung Trời thì nên cầu nơi bàn tay cầm hoa sen hồng”.

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ 25 là:

Nếu người muốn sinh ở cung điện của chư Thiên nên tu pháp Hoa Sen hồng, tượng THIÊN HOA QUÁN TỰ TẠI…chỉ có tay trái cầm hoa sen hồng, co cánh tay phải chỉ lên trời,vẽ tượng xong.

Tướng Ấn tác Khai Phu Liên Hoa ấn.

Chân Ngôn là:

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) CỦ SÁCH TÁT BÀ BÁT NẠP MẠ (Hoa sen hồng) TÁT PHỘC ĐỀ BÀ ỔN NGHIỆT ĐA (sinh tất cả Trời) SA PHỘC HẠ.