BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

41_Cam Lộ Thủ (Tay hóa nước Cam Lộ):

_Câu thứ 45 trong văn của bài Chú là “Tô lô tô lô” dịch nghĩa là Cam Lộ tức Cam Lộ Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ nhất trong Kinh Văn:

“Nếu muốn tất cả Hữu Tình đang bị đói khát và các Quỷ đói được mát mẻ trong lành thì nên cầu ở tay Cam Lộ”.

Chân Ngôn là: