BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

42_Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ:

_Câu thứ 74, 75 trong văn của bài Chú là “Ma bà lợi thắng yết la dạ, sa bà ha” dịch nghĩa là thành tựu tất cả Công Đức tức Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi

_ Nếu muốn hay giáng phục loài Ma Oán trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới thì nên cầu nơi tay Tổng Nhiếp Thiên Tý”.

Chân Ngôn là:

_ Đời Đường Trí Thông Pháp Sư đã dịch Tổng Nhiếp Thiên Tý Ấn trong Kinh Thiên Thủ Thiên Tý Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú và được ghi trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 20 , No.1057 theo văn là:

“Đứng thẳng, hai chân song song nhau. Ngửa lòng bàn tay phải, năm ngón đều phụ nhau. Lại ngửa lòng bàn tay trái đè trên lòng bàn tay phải rồi để chạm dính trái tim. Đây gọi là: Tổng Nhiếp Thiên Tý Ấn.

Ấn này hay giáng phục Ma Oán của ba ngàn Đại Thiên Thế Giới.

Chú là: